Magnus Esmark

Magnus Esmark

Ph.d.-studerende

Mit ph.d.-projekt antager spørgsmålet om europæisk integration som et grundlæggende nationalt spørgsmål. Med udgangspunkt i en refleksivt sociologisk forståelsesramme konceptualiserer projektet national EU-ret som en specifik kapitalform, der står i social opposition til en ”national” juridisk kapital. Fra dette perspektiv kan juridisk integration opfattes som en ny akse for social differentiering snarere end bare en samling regler.

Dette tillader et anderledes perspektiv på anvendelsen af EU-ret og på vores forståelse af rettens transformation: Integration bliver en social feltkamp om værdien af EU-retlige kilder og argumenter i modsætning til den nationale retsorden, hvor feltets aktører kan mobilisere EU-retten for at omgå traditionelle magthierarkier. Samtidig er feltets sociale struktur tæt knyttet sammen med ”rettens anvendelse” i dogmatisk forstand, da kendskab til og social accept af EU-retlige kilder er nødvendige betingelser for deres brug. Som sådan søger projektet at koble feltets sociale struktur til rettens anvendelse.

Projektet starter med en gennemgang af dets teoretiske og empiriske grundlag (kapitel 1), og forsøger derefter at optegne Danmarks optagelse i EF og første års medlemskab fra dette perspektiv med fokus på feltets kapitalstruktur (kapitel 2), samt illustrere denne strukturs kobling til retsanvendelsen ved at genbesøge to velkendte, danske sagskomplekser (kapitel 3). Efter en diskussion af, hvordan dette ”europæisk-danske juridiske felts” sociale struktur har ændret sig over de seneste årtier (kapitel 4) vender projektet sig mod et studie af påkaldelse og forståelse af EU-retlige kilder som generaladvokaten, både blandt dommere og parter, i publiceret retspraksis (kapitel 5). Projektet runder af med en generel diskussion af perspektiverne i at forstå europæisk integration i dette lys, og hvordan afhandlingens resultater kan eller ikke kan generaliseres til andre aktuelle integrationsprocesser (kapitel 6).

Før min ansættelse som ph.d.-studerende arbejdede jeg på iCourts som projektstudent, hvor jeg som en del af forskningsprojektet 'Dogma to Data' undersøgte strukturer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols citationspraksis.

ID: 223346512