Sune Klinge

Sune Klinge

Videnskabelig ass.

  • JUR Centre for European and Comparative Legal Studies

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.4.37

    Telefon: +45 35 33 20 73

Sune indleverede sit PhD projekt i maj 2019 til bedømmelse , ‘EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold- en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten' og vejledt af professor Helle Krunke.

I afhandlingen tages udgangspunkt i det teoretiske udgangspunkt for konfliktsituationen mellem national ret og EU-ret med en behandling af de nationale krav og begrænsninger i forhold til suverænitetsafgivelse. Endvidere foretages der en begrebsanalyse af retssikkerhed med en gennemgang af retspraksis og den relevante litteratur, samt en sammenligning med det EU-retlige begreb. Det konstateres, at der er konvergens mellem begreberne i dansk ret og EU-ret.

Herudover undersøges den horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder og udviklingen på området, samt konsekvenserne for medlemsstaten for mangelfuld opfyldelse af EU-retten med særligt fokus på betingelserne for lovgivers erstatningsansvar.

Sune er nu ansat som videnskabelig assistent på Centre for European and Comparative Legal studies (CECS), i en stilling, der består i deltagelse i et EU projekt med titlen 'Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe' (DEMOS), og dels består i undervisning på Det Juridiske Fakultet med fokus på EU-forfatningsret og dansk forfatningsret. 

Forskningsinteresser: 

  • Retssikkerhed og retsstatsprincippet, 
  • Demokrati og variationer af populisme 
  • Offentlige myndigheders erstatningsansvar  
  • Horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder
  • EU-forfatningsret og dansk forfatningsret

ID: 40110638