Beskyttelsen af bilag IV-arter på Amager Fælled ved de indbragte klagers opsættende virkning

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Artiklen redegør for de komplicerede retlige aspekter, der indgår i den situation, der er opstået som konsekvens af, at Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet den 7. juli 2021 fastslog, at de klager, der var indgivet over Københavns Kommunes fysiske planer og VVM-tilladelse til etablering af Vejlands Kvarter på Amager, skulle tillægges opsættende virkning. Begrundelsen for delafgørelserne er de beskyttelsesforpligtelser, der er fastlagt i habitatdirektivets artikel 12, stk. 1, litra d) ift. den store vandsalamanders yngle- og rasteområder. Efter at klagerne var indgivet, og før delafgørelserne var meddelt og offentliggjort på klagenævnenes portal den 7. juli 2021, meddelte Københavns Kommune i maj-juni 2021 fire tilladelser til udviklingsselskabet Fælledby P/S. Selskabet gik herefter i gang med at byggemodne projektarealet. Det er kommunens retsopfattelse, at de i mej-juni 2021 udstedte tilladelser kan udnyttes, så længe aktiviteterne ikke omfatter et krat, der i nævnsafgørelserne er fremhævet som rasteområde. På baggrund af en henvendelse fra bl.a. Amager Fælleds Venner udbad Ankestyrelsen sig den 2. august 2021 en udtalelse fra Borgerrepræsentationen om dens retsopfattelse. Den 17. august 2021 nedlagde Københavns Byrets midlertidigt forbud mod fortsatte anlægsarbejder. Arbejdet med byggemodningen blev herefter standset, og direktøren for selskabet udtalte, at der var tale om en uhørt uklar retsstilling, idet både Københavns Kommune og Miljøstyrelsen have fastslået, at projektet kunne gennemføres. Kendelsen blev den 25. august kæret til Østre Landsret. Til belysning af de relevante positioner ideholder artiklen en gennemgang af myndighedernes afgørelser, der suppleres med citater fra og henvisninger til de relevante retsforskrifter og litteratur, ligesom vi inddrager EU-Domstolens fortolkning af artikel 12, stk. 1. Den dispensation, der er meddelt af Miljøstyrelsens efter artsfredningsbekendtgørelsen og styrelsens afvisning af, at Fælledby P/S forårsager en miljøskade, inddrages også.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Miljø
Vol/bind2021
Udgave nummer9
Sider (fra-til)343-362
Antal sider20
ISSN1603-8398
StatusUdgivet - 25 okt. 2021

ID: 282470439