MRF 2023C.5

Bachelorprojekt: Rettigheder og ansvar for affaldsoplag og forurening ved listevirksomheders konkurs
Af stud.jur. Edward Lind-Holm, stud.jur. Stefan Birk Petersen og stud.jur. Jonas Gyldenkerne Kliem

Forord af Peter Pagh
Når driftsherren af en listevirksomhed går konkurs, vil der ofte være efterladt affaldsoplag, hvoraf en del vil kunne sælges til genanvendelse og i den forstand repræsenterer en økonomisk værdi for konkursboet, og i enkelte tilfælde vil virksomheden også have givet anledning til en jordforurening. Dette er emnet for dette bachelorprojekt, som belyser, i hvilket omfang og under hvilke betingelser konkursboet kan drages juridisk til ansvar for affald og forurening fra fallenten, henholdsvis hvilke forpligtelser myndighederne har. Problemstillingen har fået voksende betydning, især fordi en stadigt større del af affaldet kan genanvendes og som følge heraf repræsenterer en økonomisk værdi, som konkursboet gerne vil have fat i. Som det belyses i dette bachelorprojekt vil konkursboets salg af affald af økonomisk værdi imidlertid ikke være uden problemer, hvilket bl.a. hænger sammen med EU-Domstolens vide fortolkning af affaldsbegrebet. I nogle tilfælde vil kurators salg af affald med økonomisk værdi kunne blive meget en dårlig forretning for konkursboet, fordi konkursboet dermed kan komme til at hæfte for andre af fallentens økonomiske forpligtelser efter miljølovgivningen. Det centrale kriterium er, om konkursboet driver virksomheden videre, men hvad der forstås herved, er noget mere kompliceret, end det umiddelbart lyder, som det belyses i bachelorprojektet, der samtidig indeholder mulige anvisninger på, hvilke foranstaltninger kurator kan tage for ikke at udvide konkursboets hæftelse for fallentens forpligtelser. Afhandlingen er velskrevet og har især interesser for advokater, der befatter sig med konkursboer, men har også interesse for kommunale myndigheder, der har problemer med efterladte affaldsoplag og forurening fra konkursramte virksomheder.

Læs bachelorprojektet her.