MRF 2021C.6

Specialeafhandling om Aalborg Portlands muligheder og forpligtelser efter kvotedirektivet, klimaloven og aftalen med regeringen af 16. september 2020.
Af cand.jur. Emma Sommer Degn

Forord af Peter Pagh
Denne specialeafhandling er den første retsdogmatiske analyse af, hvordan klimaloven og de samarbejdsaftaler, som regeringen indgår med kvotevirksomheder, er afstemt med EU’s kvotedirektiv og EU-rettens regler om statsstøtte. Emnet omfatter en meget kompleks og detaljeret lovgivning med mange lag, hvilket specialet generelt belyser overbevisende. Analysen af, om Aalborg Portlands reduktionsforpligtelse efter samarbejdsaftalen er i strid med kvotedirektivet, konkluderer bl.a., at efter klimalovens § 1 og samarbejdsaftalen med regeringen er Aalborg Portland ikke berettiget til at anskaffe kvoter for at opfylde den 30 % begrænsning af udledningerne, der er fastsat i samarbejdsaftalen, men at Aalborg Portland omvendt har en sådan ret efter kvotedirektivet, der har direkte virkning og derfor kan påberåbes af Aalborg Portland uanset modstridende danske regler. Men samtidigt viser specialeafhandlingens analyser, at den statsstøtte, der er forudsat i regeringens samarbejdsaftale med Aalborg Portland, ikke er i modstrid med EU-retten, men holder sig inden for de økonomiske rammer, der fremgår af Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation.

Med den dybde, som kendetegner specialeafhandlingen, er det naturligvis kun muligt at belyse en begrænset del af de mange komplicerede juridiske spørgsmål, som Parisaftalen, EU-retten og klimaloven giver anledning til. Afhandlingen er dermed på sin egen måde et brud med den aktuelle klimaretlige diskussion, der ikke tynges af indsigt i de vanskelige retlige dilemmaer, som følger med en reduktion i udledningen af drivhusgasser, og hvor man ofte kan blive i tvivl om, hvorvidt de pågældende har læst de regler, som hævdes overtrådt. Vil man opnå en mere nuanceret forståelse af klimalovens retlige udfordringer, er denne specialeafhandling et udmærket sted at starte.

Læs specialeafhandlingen her.