MRF 2021C.4

Bachelorprojekt om naboers retsstilling ved opførelse af vedvarende energianlæg
Af stud.jur. Jakob Bue Sørensen

Forord af Peter Pagh
Det er ingen nyhed, at etablering af nye vedvarende energianlæg i form af vindmøller og solcelleanlæg ganske ofte giver anledning til modstand fra naboer. For at tage hensyn til naboerne er der i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) § 6 indført en særlig værditabsordning, så naboer med beboelsesejendomme kan kræve, at opstilleren af større vindmøller og solcelleanlæg skal erstatte naboernes forventede værditab, som udmåles af Taksationsmyndigheden under VE-loven. Senest har lovgiver med en ny § 6 a i VE-loven med virkning fra juni 2020 indført en obligatorisk salgsoptionsordning, så visse naboer af beboelsesejendomme, der udsættes for værditab, i stedet kan kræve, at opstilleren af det vedvarende energianlæg overtager deres boligejendom. Denne lovændring hænger bl.a. sammen med, at der hverken i planloven, miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven er hjemmel til at betinge en tilladelse eller en lokalplan af, at vindmølleopstiller eller opstiller af solcelleanlæg overtager naboejendomme. Med indførelsen af salgsoptionsordningen i VE-lovens § 6 a er dette hjemmelsproblem løst, men som anført af Jøren Ullits og Bent Ole Gram Mortensen i UfR 2021B.143 er salgsoptionsordningen i VE-lovens § 6a ikke afstemt med tinglysningslovens ejendomsbegreb, hvilket giver anledning til en række uklarheder om ordningens faktiske anvendelse. Dette betyder bl.a., at ordningen ikke er afstemt med tinglysningslovens § 37 eller landbrugslovens regler om bopælspligt, hvilket belyses nærmere i Jakob Bue Sørensens BA-rapport, der samtidigt giver et godt overblik over de forskellige retsgrundlag for de naboretlige tvister om vedvarende energianlæg. BA-rapporten har således interesse for alle, der juridisk rådgiver opstillere af vedvarende energianlæg eller naboer til sådanne anlæg, men rapporten burde også have interesse for Energistyrelsen og lovgiver.

Læs bachelorprojektet her.