Specialer ved CIIR

Der skrives et større antal studenterspecialer inden for de fagområder, der er dækket af CIIR. De bedste og mest interessante bliver offentliggjort her på hjemmesiden. Det er fælles for de offentliggjorte specialer, at de har haft et af centerets medlemmer som vejleder, og at specialeskriveren har indvilliget i offentliggørelse på CIIR's hjemmeside.

 • Laura Kristine Bosse og Emma Saugmandsgaard Øe
  Specialet har til formål at behandle originalitetskravet ved ophavsretlig beskyttelse af brugskunst og herunder vurdere, om de danske domstoles anvendelse af kravet er i overensstemmelse med EU-retten. Emnet er særligt interessant i lyset af EU-Domstolens afgørelse i Cofemel-sagen. Afslutningsvis behandler specialet endvidere hvilke retspolitiske overvejelser anvendelsen af originalitetskravet ved brugskunst giver anledning til.
   
  Originalitetskravet ved ophavsretlig beskyttelse af brugskunst

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Amalie Rosenbaum Petersen
  Specialet undersøger parallelimportørers adgang til at ompakke varemærkede lægemidler i forbindelse med parallelimport samt FMD-reglernes (Falsified Medicines Directive) betydning for adgangen til at ompakke til nye, ydre pakninger. Specialet undersøger først, hvilken adgang til ompakning, som EU-Domstolens nødvendighedskriterium medfører. Herefter vurderer specialet, om de nye sikkerhedskrav i FMD-reglerne tilsidesætter nødvendighedskriteriet, eller på anden vis påvirker ompakningsadgangen.

  Ompakning af lægemidler i lyset af FMD—reglerne

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • William Klindt Unmack
  Specialet undersøger muligheden for at ændre patentkrav ved domstolene i Danmark. Det undersøges, i hvilket omfang det efter gældende ret er muligt at ændre patentkrav ved domstolene i Danmark. Dernæst undersøges retsstillingen i de øvrige nordiske lande, ligesom det vurderes, hvorvidt - og i hvilket omfang - EPC påvirker dansk ret i forhold til spørgsmålet om ændring af patentkrav ved domstolene. Specialet indeholder ligeledes en analyse af forholdet mellem domstole og forvaltning i relation til ændringsspørgsmålet. Endelig indeholder specialet en vurdering af, hvorledes retsstillingen bør være fremadrettet for dels EP-patenter og dels nationalt udstedte patenter og brugsmodeller.

  Ændring af patentkrav ved domstolene

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Anna Kathrine Rørbye Rønn og Sophie Philip Juul
  Specialet har til formål at undersøge brugen af personnavne i varemærker. Det vurderes, hvornår der foreligger en ret til et personnavn, og hvorledes en konflikt skal løses mellem en ældre ret til et personnavn og en anden persons brug af det pågældende navn som en del af et varemærke. 

  Brug af personnavne i varemærker

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Martin Dysterdich Jørgensen
  This thesis examines the SPC regime and elucidates the legal landscape on two issues in particular. The two issues pertain to Art. 3(a) and Art. 3(d) of the SPC Regulation and are of particular interest due to the issues being a constant source of legal uncertainty despite the issues having undergone a continuous evolution in case law. The thesis will therefore seek to answer the following two research questions:
  Research question 1: When is a product protected by basic patent in force?
  Research question 2: When is it possible to obtain an SPC for second and further medical uses of an active ingredient already authorised as a medicinal product?
  Based on an analysis of the above the thesis seeks to identify critical issues and discuss possible remedies.

  An Analysis of Central Conditions for Obtaining a Supplementary Protection Certificate and Identification of Critical Issues

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • David Knobel
  På baggrund af Google Spain-dommen (C-131/12) indeholder afhandlingen en retsdogmatisk analyse af retten til at blive glemt efter persondatadirektivet. Analysen munder ud i en stillingtagen til Google Spain-dommen hvor det særligt vurderes, om EU-domstolens ”test” for, hvornår internetsøgemaskinerne skal slette links til hjemmesider med personoplysninger, er udtryk for en overbeskyttelse af privatlivet på bekostning af informationsfriheden.

  Retten til at blive glemt

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK
 • Sofie Beiter Arreskov
  En måde hvorpå virksomheder kan opbygge et stærkt brand og image omkring deres virksomhed, er ved at udvikle en særegen butiksindretning. Problemstillingen rent juridisk er, hvorvidt en butiksindretning kan opnå immaterialretlig beskyttelse, således at virksomhederne blive beskyttet mod at konkurrenter efterligner deres indretning og lukrerer på deres goodwill. Dette spørgsmål er ikke ganske afklaret, og specialet søger derfor at fastlægge gældende ret på området.

  Den immaterialretlige beskyttelse af butiksindretninger


  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK