Betragtninger om lovvalg i EU's direktivforslag om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

EU-Parlamentet vedtog primo juni 2023 forslaget til et direktiv om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed (herefter: Direktivforslaget). Den 14. december 2023 nåede Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet en foreløbig aftale om due diligence-direktivet. Den aftalte tekst er i skrivende stund endnu ikke offentligt tilgængelig og følgende artikel forholder sig derfor til det oprindelige direktivforslag. Direktivforslaget indfører navnlig en privatretlig regulering af civilretligt erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af manglende opfyldelse af de due diligence-forpligtelser, der pålægges visses virksomheder i Direktivforslaget. På trods af at effektiviteten af dette civilretlige ansvar i vidt omfang afhænger af, at et erstatningssøgsmål med grundlag i Direktivforslaget afgøres efter loven i et EU-land, er det langtfra sikkert, at dette resultat kan opnås. Denne artikel diskuterer de lovvalgsspørgsmål, der knytter sig til det civilretlige ansvar indført i Direktivforslaget, nemlig hvilken national lovgivning en ret i et EU-land vil anvende til at løse tvisten, og hvis de relevante lovvalgsregler fører til anvendelse af loven i et land uden for EU, hvad er så betydningen af art. 22 stk. 5 i Direktivforslaget, hvorefter EU-medlemsstaterne skal sikre, at bestemmelser i national ret til gennemførelse af det ved Direktivforslaget indførte civilretlige ansvar finder overordnet præceptiv anvendelse i tilfælde, hvor den lov, der finder anvendelse på krav med henblik herpå, ikke er lovgivningen i en medlemsstat.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2023
Issue number5/6
Pages (from-to)235-239
Number of pages5
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2023

ID: 378338785