26 April 2021

Nordiskt webinar om aksjeeieres lojalitetsplikt

26. mai 2021 15:00–17:00, Zoom

Norges Høyesterett avsa dom i oktober 2020, HR-2020-1947-A, hvor majoritetsaksjeeier ble holdt erstatningsansvarlig overfor minoritetsaksjeeier, som følge av brudd på den alminnelige lojalitetsplikten for aksjeeiere. I norsk rett er det dermed ikke lenger tvil om at aksjeeiere har en alminnelig lojalitetsplikt, og spørsmålet er dermed hva som er lojalitetspliktens innhold.

Vi inviterer til webinar, hvor vi diskuterer grunnlag, innhold og intensitet av aksjeeieres lojalitetsplikt, herunder rettsvirkninger ved brudd på plikten. Utgangspunkt vil bli tatt i situasjonen i norsk rett som følge av avklaringen fra Høyesterett, men det vil også bli diskutert hvorvidt tilsvarende prinsipper gjelder i svensk og dansk rett.

För mer information och anmälan: https://www.jus.uio.no/kommersiell-rett/arrangementer/2021/20210526.html