Selvejende institutioner: Med fokus på grundbetingelser og fonde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Begreberne fond og selvejende institution benyttes ofte i flæng, hvilket til dels er korrekt. Begrebet fond er således en delmængde af begrebet selvejende institution, hvilket betyder, at en fond altid er en selvejende institution. Det er dog vigtigt at holde for øje, at ikke alle selvejende institutioner er fonde. Der er hverken i dansk lovgivning eller i den juridiske litteratur foretaget en sondring mellem begreberne selvejende institution og fond, ligesom der ikke findes en generel og entydig juridisk definition af begrebet selvejende institution. I artiklen bliver der foretaget en analyse af bergebet selvejende institution. Analysen tager udgangspunkt i de bagvedliggende fondsretlige grundbetingelser. Forfatterne opstiller - med udgangspunkt i de fondsretlige grundbetingelser - de grundlæggende betingelser for at blive anerkendt som en selvejende institution. Artiklens formål er således at skabe klarhed over begrebet selvejende institution og klarhed over forskellene mellem en selvejende institution og en fond. I artiklen påpeger forfatterne, at der lovgivningsmæssigt bør udarbejdes en ny lovgivningsstruktur for selvejende institutioner og fonde.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issue number5
Pages (from-to)215-224
Number of pages10
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 1 Nov 2012

ID: 41777012