Generel information

Til toppen Formålet med uddannelsen er at give deltagere med erhvervsmæssig erfaring et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling.


Baggrund
Mange konflikter løses gennem forskellige former for tredjepartsintervention. I konfliktmægling hjælper en neutral tredjepart de stridende parter med selv at finde en løsning på deres uoverensstemmelse.

Konfliktmægling bruges indenfor mange områder. Dels forsøges konflikter løst via konfliktmægling på arbejdspladser, på skoler, i etniske konflikter, i boligområder mv. Dels anvendes konfliktmægling, hvor man traditionelt har brugt mere juridisk orienterede løsningsformer, f.eks. som alternativ til domstolsbehandling af civile sager, i statsforvaltningerne og i mindre straffesager, hvor offer og tiltalte tilbydes at mødes sammen med en mægler.

Master i Konfliktmægling (Master of Mediation and Conflict Resolution) er en unik uddannelse på et højt akademisk og internationalt niveau. Uddannelsen er godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og er som sådan kompetencegivende.

Master i Konfliktmægling startede i 2002.

Målgruppe
Masteruddannelsen henvender sig til voksne studerende, der som en del af deres job formelt eller uformelt arbejder med konflikter, og som ønsker at dygtiggøre sig i rollen som hjælpende tredjepart.

Uddannelsen henvender sig til deltagere i mange forskellige typer jobs og med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Uddannelsen er f.eks. relevant for:

 • Aktører i retssystemet såsom advokater og dommere
 • Ledere, human resource-medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle
 • Konsulenter
 • Medarbejdere i humanitære organisationer
 • Medarbejdere i faglige organisationer
 • Undervisere på uddannelsesinstitutioner såsom folkeskoler, gymnasier, universiteter og professionshøjskoler.
 • Politikere og embedsfolk ansat i det politiske system
 • Ansatte, der møder konflikter i det daglige arbejde såsom sygeplejersker, socialrådgivere, diplomater, læger, præster, politifolk, ansatte i forsvaret

Det afgørende er, at det er relevant for dig at anvende viden om konflikter og konfliktmægling i dit arbejde.

Formål
Formålet med uddannelsen er at give deltagere med erhvervsmæssig erfaring et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling og gøre dem i stand til at fungere som konfliktmæglere. Ved at forbinde det individuelle niveau med det samfundsmæssige niveau sigter uddannelsen mod at give de studerende en helhedsforståelse af konflikt og konfliktmægling.

Uddannelsen skal på et videnskabeligt grundlag og ved at kombinere teori med træning og refleksion bl.a. gøre deltagerne i stand til at:

 • Medvirke til en hensigtsmæssig løsning af konflikter ved at virke som konfliktmæglere og herved minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med konflikt;
 • Forbedre konfliktkulturen i den sammenhæng, som de indgår i, ved at integrere konfliktmægling og andre former for hensigtsmæssig konfliktløsning heri;
 • Rådgive klienter, medarbejdere, kollegaer, ledere, brugere og organisationer om, hvordan de bedst muligt søger deres konflikter løst;
 • Formidle deres indsigt og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning videre. Det kan være internt i en organisation, på en uddannelsesinstitution, til mennesker i konflikt mv.;
 • Bruge konfliktmægling som ledelsesredskab;
 • Agere i konflikt ud fra en stadig øget personlig kompetence og indsigt.

Det er hensigten, at deltagerne skal integrere den kompetenceforøgelse, som uddannelsen giver, i nuværende eller fremtidige stillinger, og uddannelsen lægger således ikke i sig selv op til en ny profession.

Undervisning og læring
Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere. Der vil under al undervisning være en faglig koordinator til stede, der sikrer kontinuiteten og sammenhængen mellem uddannelsens faglelementer. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion, refleksion, træning og feedback. Hertil kommer, at deltagerne mellem mødegangene arbejder videre med stoffet i et elektronisk læringsmiljø.

Der vil gennem hele forløbet blive lagt vægt på at integrere stoffet i deltagernes arbejdsliv. Problemstillinger fra deltagernes arbejdsliv vil således blive inddraget undervejs, ligesom teorien fortløbende vil blive sat i relation til deltagernes egne erfaringer og afprøvet i forhold til deltagernes hverdag.

Uddannelsen forudsætter således deltagernes aktive medvirken, og de skal gennem hele forløbet sætte egen praksis og virkelighed i spil i forhold til teorien, deres egen udvikling og resten af holdet.

En værdifuld del af læringen sker mellem deltagerne på holdet. Holdet sammensættes derfor af deltagere med forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde.

Til toppen Uddannelsen hviler på nogle grundlæggende antagelser om konflikt.


Antagelser om konflikt
Alt arbejde med konflikter bygger på en forståelse af konflikt. Konflikt forstås i denne sammenhæng som uenigheder mellem personer eller grupper, der giver spændinger i den enkelte.

Uddannelsen hviler på nogle grundlæggende antagelser om konflikt:

 • Konflikt er et livsvilkår
  Det er et produkt af normal menneskelig adfærd. Konflikter kan indeholde muligheder og udvikling, eller de kan indeholde frygt og stagnation. Afgørende for om konflikter har konstruktive eller destruktive konsekvenser er måden, hvorpå de håndteres.
 • Mange konflikter løses bedst af de implicerede parter selv
  - men de kan have brug for assistance. I konfliktmægling hjælper en upartisk tredjepart parterne til selv at finde frem til en løsning. Det øger muligheden for at finde kreative løsningsforslag, der tilfredsstiller alle, ligesom det giver større ansvarlighed og ejerskab i forhold til løsningen.
 • Konfliktløsningsformen skal tilpasses konflikten
  Konfliktmægling er én blandt flere former, og anvendelse af konfliktmægling overflødiggør ikke behovet for håndtering af konflikter på mange andre måder.

Organisering
Masteruddannelsen er tværfaglig både i sit indhold, i sin målgruppe og i underviserstaben. Den er hjemmehørende på Det Juridiske Fakultet, men underviserne kommer fra flere akademiske discipliner og fra både ind- og udland. Den fagligt ansvarlige for uddannelsen er professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv.
Til toppen