Markedsret og retskilder

Retsdogmatiske analyser af markedsretlige og erhvervsretlige problemstillinger tager, som al anden retsdogmatik, udgangspunkt i juridisk metode og den almindelige retskildelære. Samtidig kan det konstateres, at der på flere af de markeds- og erhvervsretlige specialområder i praksis inddrages kilder, som ikke almindeligvis anerkendes som retskilder, eller kun anerkendes med mindre retskildemæssig værdi, end tilfældet synes at være i praksis. Det gælder i de EU-retlige dele af markeds- og erhvervsretten, og det gælder også i forbindelse med national regulering. Eksemplerne er flere, men blandt dem kan nævnes argumentationen i forbindelse med EU-konkurrenceret og statsstøtteretten og tilsvarende argumentationen inden for finansretten.

Denne problemstilling kan danne grundlag for et phd-projekt, hvor man analyserer retskildebegrebet inden for udvalgte dele af markeds- og erhvervsretten, og derved afdækker hvilke retskilder der kan inddrages i retsdogmatiske analyser på området, og hvilken vægt de kan tildeles i juridisk argumentation. Et sådant projekt kan samtidig behandle en mere generel juridisk problemstilling, nemlig at belyse udviklingen i metode og retskildelære, som er fundamentet for al retsdogmatisk retsvidenskab.

Kontakt: Professor, ph.d., Karsten Naundrup Olesen, karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk  for yderligere information.