WELMA mailservice nr. 4 - 2013

WELMA's mailservice nr. 4 - 2012

Norsk dom om seksuelt misbrug af au pair piger

Borgarting Lagmannsrett i Norge har afsagt dom om seksuelt misbrug af to au pairs. De to kvinder fra Filippinerne blev hentet til Norge som au pairs ved samme familie, hvor de blev misbrugt, af både manden og konen. Manden truede dem blandt andet med hjemsendelse for egen regning. Manden var kiropraktor og havde derfor en autoritet overfor de to kvinder. Retten lagde ved strafudmålingen særligt vægt på kvindernes udsatte situation, autoritetsforholdet mellem manden og kvinderne samt at disse ikke havde ret til at blive i landet. Manden og konen blev begge dømt for seksuelt misbrug af kvinderne i henhold til den norske straffelov §§ 193 og 224. Kvinderne fik tilkendt erstatning på hhv. 100.000 og 130.000 NKR

Dommen kan læses her

Au pair-ordningen fungerer ikke efter hensigten

For 40 år siden blev au pair-ordningen indført i Danmark med det formål at fremme kulturudveksling. Den giver danske børnefamilier mulighed for, at have en ung udlændinge boende i op til to år, som mod kost, logi og lommepenge, kan hjælpe til i huset i op til 30 timer om ugen. En ny rapport fra SFI peger nu på, at der er et indbygget paradoks i ordningen. Trods den ligevægt der lægges op til, bor den ene part i den andens hjem, og kan kun være i Danmark så længe ordningen forsat kører. Dette medfører en fundamental ulighed, som ligger langt fra ordningens formål.

Læs mere her

C-335/11 – Afgrænsning mellem handicap og sygdom

I et tidligere nyhedsbrev er generaladvokat J. Kokotts udtalelse i en præjudiciel sag fra Sø- og Handelsretten omtalt. Spørgsmålene drejede sig om afgrænsningen mellem handicap og sygdom, om hvorvidt en reduktion af arbejdstiden kan være omfattet af de rimelige tilpasninger til fordel for handicappede og om man kan opsiges med forkortet varsel ved sygdomsfravær som er begrundet i ens handicap. Generaladvokat J. Kokott udtalte blandt andet, at det var uden betydning for definitionen af begrebet handicap, at funktionsnedsættelsen er forårsaget af en sygdom, idet det eneste afgørende er, om begrænsningen er af lang varighed, og at det udgør en uberettiget forskelsbehandling at en arbejdsgiver opsiger en arbejdstager med forkortet opsigelsesvarsel på grund af sygefravær, når sygdommen skyldes handicappet.

Domstolen har afgjort sagen i overensstemmelse med generaladvokatens udtalelse.

Dommen kan læses her

Kvinde var at anse som enlig og derfor berettiget til pensionstillæg.

Sagen drejede sig om en kommune som havde truffet afgørelse overfor en 80-årig kvinde om tilbagebetaling af folkepension. Kommunen lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at kvinden havde ydet et lån til sin mandlige bekendte til køb af en bil, samt det forhold at elforbruget hos den mandlige bekendte var under gennemsnittet.

Kvinden klagede over afgørelsen til Det Sociale Nævn og henviste blandt andet til, at elforbruget hos den mandlige bekendte, der selv var pensionist og ligeledes var blevet mødt med krav om tilbagebetaling af pension, ikke var usædvanligt, idet der var tale om en ældre mand, der i øvrigt var alvorligt syg. Nævnet gennemgik punkt for punkt kommunens begrundelse for at anse parterne for samlevende og afviste, at nogen af de faktiske forhold, som kommunen havde lagt vægt på vedrørende gensidig hjælp, lavt elforbrug m.v., var afgørende for bedømmelsen af, hvorvidt parterne var samlevende. Kvinden var derfor berettiget til den pension hun havde modtaget.

Afgørelsen er afsagt d. 19.02.2013 af Det Sociale Nævn og er endnu ikke offentliggjort

Norges Høyesterett: Staten var ansvarlig for mangelfuld beskyttelse af menneskerettigheder, HR-2013-881-A

I sagen var en mand tidligere blevet dømt for grov vold mod en kvinde. Efter at have afsonet sin fængselsstraf brød han gentagne gange besøgs- og kontaktforbud, i en sådan grad, at det havde karakter af terrorisering. Kvindes livskvalitet blev på denne baggrund væsentligt forringet. Høyesterett kom frem til, at staten ikke havde opfyldt sin forpligtigelse efter EMRK i forhold til at sikre kvinden mod forfølgelse.

Læs dommen her

Fedme som international udfordring

Fedme betragtes i dag som et af de mest alvorlige problemer i forhold til den offentlige sundhed. Nye demografiske analyser viser, at børn og voksne i udviklingslandene allerede er ved at tage denne ellers vestlige tendens til sig. Stigningen skyldes den nemme adgang til ernæringsfattige fødevarer, og har medført, at antallet af overvægtige i dag anslås til at være 1,5 milliarder, heraf er 42 millioner børn. Både nationalt og internationalt er der stor fokus på problematikken, og der er enighed om, at denne uheldige udvikling ikke bare skal begrænses, men også forebygges.

Læs mere her

På Københavns Universitet forskes der i forebyggelse af fedme ud fra en tværdisciplinær tilgang. Professor Mette Hartlev fra Welma indgår i dette forskningsprojekt.

Se nærmere her

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 -    www.jura.ku.dk/welma/

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 28. maj 2013