Social security and Social Law – University of Copenhagen

English > Welma publications > Social security and So...

Legal litterature concerning social security and Social Law

Kirsten Ketscher
Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret

Juristen nr. 4, 2012, pp. 177-185

Kirsten Ketscher
Relationsret – en ny retsvidenskabelig optik? Fra ægteskabs- og familieret mod en inkluderende relationsret.

The article is published in Retfærd 35 2012 nr. 1/136 pp. 81-98.

Kirsten Ketscher
Frit valg af arbejdsplads i Unionen og retten til social sikring

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 121-144. 2011

Martine Stagelund Krogh Kiel
Udbud af velfærdsydelser - Har myndighederne frit valg?

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 67-89. 2011

Ulla Neergaard
Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter ev tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext.

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, nr. 23, Iustus förlag, Uppsala.

Mette Hartlev
Anmeldelse af Nikolaj Nielsen, Retten til et hjem. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse

Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling , s. 290-290. 2011

Jesper Grüning
Udbud af velfærdsydelser - Har myndighederne frit valg?

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 67-89. 2011

Hanne Cecilie Berthelsen Kruse
Do the Poor have a Right to Choose?: The Example of Energy Law.

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit valg – Velfærd i den Europæiske Union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Copenhagen, s. 163-180. 2011.

Catherine Jacqueson
Unionsborgerens ret til sociale ydelser efter EU-retten - Hvilken vej blæser vinden?

In: EU-Ret & Menneskeret, No. 3, 2010, p. 152-166.

Kirsten Ketscher
Reflektion: Monopol: Pensionsmonopolerne står for fald.

In: Dagbladet Information, 21.09.2010, p. 5-5.

Herrmann, Janne Rothmar ; Jørgensen, Stine.
Indledning: Velfærdsrettens udvikling.

In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Vol. 33, No. 3/130, 2010, p. 1-2.

Neergaard, Ulla ; Nielsen, Ruth
Blurring Boundaries: From the Danish Welfare State to the European Social Model?

Social Science Research Network (SSRN), 2010. p. 1-96.

Ketscher, Kirsten.
Børnefamilier på støtten.

In: Dagbladet Information, 01.06.2010, p. 5-5.

Kirsten Ketscher
Book Review: Mel Cousins, The European Convention on Human Rights an Social Security Law

Social Europe Series, volume 15, Antwerp - Oxford - Portland, Intersentia, 2008.
In: European Journal of Social Security, Vol. 12, No. 1, 2010, p. 87-89.

Stine Jørgensen og Michael Gøtze
Adgang til effektive retsmidler og myndighedsansvar i sociale sager

UfR 2008, s. 339-346.
Sager om overgreb mod børn og handicappede bedømmes i dansk ret primært som et spørgsmål om placering af et ansættelsesretligt eller strafferetligt ansvar. I artiklen redegøres for, at den krænkedes ret til effektive retsmidler i disse sager indebærer, at også kommunens ansvar skal undergives retlig bedømmelse. Overgrebene kan efter omstændighederne klassificeres som en krænkelse af borgernes ret til værdighed og vil på et menneskeretligt grundlag kunne udløse erstatningskrav mod kommunen.

Stine Jørgensen
Ret til uddannelse i EU

s. 152-159, Juristen nr. 5, 2008

Stine Jørgensen
EF-Domstolen og studerendes ret til en fri bevægelighed.

En kommentar til domstolens afgørelser i sagerne C-76/05 Schwarz og C-11/06 Morgan. Europarättslig Tidskrift nr 2/2008 s. 489-494.

Stine Jørgensen
Uddannelse på det Europæiske marked.

Europarättslig Tidskrift nr 3/2008, s. 630-645.
I artiklen behandles spørgsmålet om EF traktatens artikel 49 om den fri udveksling aftjenesteydelser i forhold til generelt skattefinansierede uddannelsesydelser. I artiklen kritiseres domstolens praksis, hvorefter uddannelsesydelser kun er omfattet af artikel 49 i de tilfælde hvor den pågældende uddannelse i det væsentlige er finansieret af private.

Kirsten Ketscher
Socialret - Principper, rettigheder, værdier

Thomson 2008.
Bogen giver en fremstilling af socialretlige grundværdier, en række almindelige socialretlige principper og strukturer og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.