Socialretlige nyheder

Forside Udvalgte artikler Andet  Arkiv  Aktiviteter Kontakt In English
             

NYHED
 

Højesterets dom af 5. december 2005
Højesteret har i dommen slået fast, at Køge kommunes aktivering af appellanten ikke var i strid med Grl. § 75, stk. 2, Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 4, stk. 2, samt art. 1, stk. 1, jf.  art. 2, stk. 1 i ILO-konvention nr. 29 og art. 1 i ILO-konvention nr. 122.
Dommen er en stadfæstelse af den afgørelse, som Østre Landsret traf d. 14. januar 2002.

 

NYHEDSARKIV


Vestre Landsrets dom af 10. november 2004.
Vestre landsret har afsagt dom, hvorefter det ikke stred mod aktivloven at betale en person i jobtræning mindre end den gældende overenskomst. Den pågældende var indvandrer. Landsretten mente heller ikke, at der var tale om konkurrenceforvridning. Landsrettens præmisser er korte og præget af uklarhed: Der henvises til lovforarbejder, hvorefter jobtræning på aktivhjælp har særlig relevans for indvandrere/flygtninge. Mht. konkurrenceforvridning lægges der vægt på, at den kommunale virksomhed blev drevet med underskud, men det inddrages ikke, hvilken betydning det har, når produkterne herfra afsættes på et marked.


Asbjørn Kjønstad har skrevet artiklen "Er det en menneskerett å røyke tobakk?".
Artiklen indgår i Kritisk Juss, 2004 (30), nr. 2.
Forfatteren drøfter EMK artikel 8 om retten til respekt for privatliv og forholdet til andre grundlæggende principper. Han mener ikke, at det er en menneskeret at ryge tobak. Det drejer sig i hvert fald om en svag rettighed. Den kan ikke have gennemslagskraft i forhold til arbejdsgiverens ledelsesret i arbejdstiden, og den kan heller ikke have gennemslagskraft i forhold til ejerens dispositionsret over sin ejendom. Læs hele artiklen

Østre Landsrets dom af 25. juni 2004.
Vedr. anvendelsen af forordning 1408/71 og 1612/68 på den danske efterlønsordning.

England and Wales High Court (Administrative Court) Decision, 15. june 2004, Case No: CO/748/2004,
En muslimsk pige Sabina Begum fik ikke medhold i, at det var i strid med hendes menneskerettigheder (religionsfrihed og retten til undervisning), at skolen forbød hende at bære heldækkende muslimsk dragt (jiljab). Skolen havde et beklædningsreglement med to uniformsmuligheder, hvoraf den ene gav hende mulighed for at bære hovedtørklæde (hijab). Pigen havde gået på skolen i 2 år og været tilfreds med denne, og hun (og før hende en ældre søster) havde valgt denne skole fremfor den lokale kommuneskole. Det var pigens ældre broder, der over for skolen forlangte, at søsteren skulle have lov til at bære Jiljab, da hun ellers ikke ville møde frem til undervisningen. Retten lagde vægt på, at hun og forældrene var fuldt vidende om uniformsreglementet, da hun valgte skole. Endvidere lagde retten vægt på, at den ønskede beklædning var udtryk for indflydelse fra yderliggående fundamentalistiske miljøer, hvilket andre elever og forældre var bange for, at skolen skulle blive associeret med. Retten lagde derfor i forhold til EMK art. 9 vægt på, at det var nødvendigt at forbyde denne beklædning for at beskytte andres friheder og rettigheder.

Se hertil også Kirsten Ketschers kommentar i Berlingske Tidende.

 

Oslo byretsdom af 8. oktober 2003
En mand med muslimsk baggrund blev straffet med fængsel i 3 år for bl.a. at have forhindret sin kones integration i det norske samfund, og i realiteten have holdt hende indespærret i parrets fælles lejlighed. Han forlangte, at hun skulle gå med heldækkende religiøs påklædning.


Østre landsrets dom d. 10. december 2003, 6. afd. B-745-03
En kommune havde tilsidesat sin rådgivningsforpligtelse ved ikke at informere en borger om, at han havde krav på invaliditetsydelse. Dette blev han først klar over, da han flyttede til en anden kommune. Kravet vedrørte perioden 1995-97 og var ikke forældet fordi den pågældende på grund af utilregnelig uvidenhed om sit krav ikke have kunnet gøre det gældende, jf. den dagældende lov om social pension § 18, grundsætningen i forvaltningsloven § 7 samt forældelsesloven § 3.

Østre landsrets dom d. 18. december 2003, 21. afd. B-1590-02
Landsretten fandt ikke det fornødne grundlag for at tilsidesætte myndighedernes skøn om, at en sygemeldt arbejdstager ikke længere var fuldt uarbejdsdygtig og derfor ikke var dagpengeberettiget jf. dagpengeloven § 5. Derimod fandt landsretten, at en række overtrædelser af sagsbehandlingsregler i tilslutning til dagpengeopfølgning kunne have haft betydning for arbejdstagerens fortsatte berettigelse til dagpenge bl.a. havde kommunen overtrådt kravet i om inden 8 uger at foretage en skriftlig helhedsvurdering. Landsretten ophævede derfor Ankestyrelsens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet vurdering af spørgsmålet om overtrædelse af sagsbehandlingsregler og betydningen heraf for afgørelsens gyldighed, jf. sygedagpengeloven §§ 5, 22, 24, retssikkerhedsloven kap. 2. Se landsrettens domskonklusion

Vestre Landsret har d. 28. januar stadfæstet byrettens dom vedr. tiltale for simpel vold i folkeskolen

Retten i Fredericia har d. 1. oktober afsagt dom vedr. tiltale for simpel vold i  folkeskolen

Vestre Landsrets dom af 21. november 2003 om husmorvurdering [klik]
Kirsten Ketschers Kommentar:
Dommen er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med EF-rettens forbud mod kønsdiskrimination i social sikring. Den såkaldte husmorvurdering et typeeksempel på den diskrimination, som omfattes af direktivbet. Landsretten redegør ikke for, hvorledes de pågældende formål kan anses for at være uafhængige af køn, hvilket er en betingelse for at indirekte diskrimination kan accepteres. EF-domstolen har i Ruzius-Wilbrink-sagen (C-102/88) samt den nylig afsagte Schönhet-dom (C-4/02) gjort op med overkompensationssynspunktet. Vedrørende synspunktet om behov for eksistensminimum, så blev dette accepteret i sagen Kommissionen mod Belgien (C-229/89) som begrundelse i fordelingen af det samlede sociale budget at have en ordning, der gav gifte mænd højere social sikring end kvinder, fordi manden også skulle forsørge børn og hustru, idet der stadig i Belgien var mange hjemmearbejdende kvinder. Denne sikring skulle derfor fungere som eksistensminimum for en hel familie. Denne situation foreligger ikke i dansk ret.

Østre landsrets kendelse af 27. juni 2003
Kendelse vedr. anvendelsen af forordning 1408/71 og 1612/68 på den danske efterlønsordning.

Første danske dom vedr. anvendelsen af direktiv 79/7 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring og kvindekonventionen
Dommen er afsagt af Østrelandsret. Den er anket til Højesteret.

Retten i Køge har d. 7. marts 2003 afsagt dom vedr. selvforsørgelse og Grl. § 75, stk. 2.