Et udvalg af nyere artikler

Forside Udvalgte artikler Andet Arkiv Nyheder Links Kontakt In English
             

Socialretten går på tværs af en række disciplininddelinger som arbejdsret, forfatningsret, strafferet, menneskeret, forvaltningsret, familieret, sundhedsret etc.
Nedenstående artikler, der kan kaldes frem ved et klik, indeholder derfor også bidrag til forståelse af retlige spørgsmål indenfor disse retsområder.

En samlet oversigt fremgår af Københavns Universitets Forsknings og Publikationsdatabase, der omfatter alle Kirsten Ketschers publikationer siden 1991

I. UDVALGTE ARTIKLER PÅ DANSK

Menneskerettigheder og lovgivers vilje- om forskelsbehandling af et eneadopteret barn, Juristen, nummer 5, september 2007, s. 156-160.

Folkepension i 50 år - i et ændret pensionsretligt univers, Juristen, nummer 4, juni 2007, s. 111-120.

Borgerens ret til høflig og hensynsfuld sagsbehandling, trykt i Arne Fliflet (m.fl.): Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004.

Børns menneskerettigheder - om FN’s børnekonvention i dansk ret, trykt i Stine Jørgensen, Helle Krunke (m.fl.): Nye retlige design Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

Førtidspensionsreform – med visse skavanker,  Lov & Ret, juni 2003, s. 13-18, 13. årgang.

Kvindekonventionen gælder i dansk ret, trykt i Henrik Dam m.fl. (red): Jura og historie – festskrift til Inger Dübeck som forsker, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

EUs påvirkning af dansk socialret - fra ubevægelighed til fri bevægelighed, trykt i Søren Dosenrode (red): EU-rettens påvirkning af dansk, Systime 2002.

Forvaltningsretlig rabat på overholdelse af menneskerettighederne – Kultursammenstød mellem forvaltningsretten og menneskeretten, trykt i: Agnete Weis Bentzon m.fl. (red): Retskulturer, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2002.

Retsvidenskab set gennem kvinderettens prisme, trykt i Bjarte Askeland (m.fl): Erkjennelse og engasjement, Fagbokforlaget, Bergen 2002.

Ret til hospitalsbehandling i EU, Ugeskrift for Læger 163/46, 12. november, s. 6467-6469, 2001.

Nogle udviklingslinjer i kvinderetten, trykt i Ann Numhauser-Henning (red): Festskrift til Anna Christensen, Juristförlaget, Lund 2000.

Kvinders grundrettigheder og religionsfriheden, trykt i Årsskrift Institut B: Grundrettigheder s. 73-91. DJØF, København 2000.

Mod en argumentativ ret,  Jussens venner, hefte 5-6, s. 272-287, Universitetsforlaget, Oslo 2000.

Efterløn og Grundlovens § 73 - Ejendomsret til sociale ydelser, trykt i Grundlovens nutid og fremtid. Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning 1998 s. 89-106. Peter Blume & Lisbeth Dick. Samf.Fak.Repro-Center/Hertz Bogtrykkergård, København 1999.

Strafferet og socialret - Fætter og kusine?, trykt i Jørn Vestergaard (m.fl.): Med lov... Retsvidenskabelige betragtninger,  DJØF, København 1998.

Det registrerede partnerskab og den norske kirke, trykt i Asbjørn Kjønstad (red.): Lov og Rett - Norsk juridisk tidsskrift, Universitetsforlaget, Oslo 1998.

II. UDVALGTE ARTIKLER PÅ ENGELSK

Cultural rights and religious rights, published in M.L.P. Loenen (et al.) (ed.): Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line?, p. 219-237, Intersentia, Antwerpen - Oxford, 2007.

Contrasting legal concepts of active citizenship: Europe and the Nordic countries, published in Bjørn Hvinden (et al) (ed.): Citizenship in nordic welfare states, p. 141-154, Routledge, New York 2007.

The Danish Social Welfare System, published in Børge Dahl (et al)(ed.): Danish Law in a European Perspective, 2nd edition, Forlaget Thompson, GadJura 2002

The Legal Position of Women in Scandinavian Law. Some trends within family law, labor law and social welfare law, published in Monica Caviezel (ed.): Recht Richtung Frauen, p. 225-238, Dike Verlag, Lachen/St. Gallen 2001.

From Marriage Contract to Labour Contract: Effects on Care Duties and Care Rights, published in Responsible Selves p. 155-172. Kevat Novsainen (ed.), Darthmouth Publishing Company Limitid, Aldershot 2001.