Velfærdsydelser, privatisering og offentlige og private virksomheders ansvar

Projektleder: professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck

Offentlige myndigheder udsættes for stigende krav om effektivisering og professionalisering. Dette medfører en øget anvendelse af markedsorienterede redskaber i den offentlige sektor. Offentligt/privat samarbejde finder sted under forskellige former, for eksempel udlicitering, offentlig-private partnerskaber (OPP) og privatisering. Markedsorienteringen indebærer, at betydningen af internationale regler og standarder tiltager, idet markedet for visse serviceydelser bliver internationalt. Markedet for energiforsyning er et velkendt eksempel, men tendensen ses også på andre typer af tjenesteydelser. Dette medfører, at international ret og EU-ret får væsentlig betydning. Udviklingen rejser spørgsmålet om såvel de offentlige som de private aktørers ansvar. Projektet belyser dette og relaterede spørgsmål.

Delprojekter:


Ansvar når private varetager omsorgsydelser

Læs mere om dette projekt

Privatisation of Civil Justice

Læs mere om dette projekt (engelsk)