’Virksomhedsansvar’ som forskningsfelt - baggrund

De private virksomheder er markante og dynamiske aktører i samfundet. En stigende internationalisering af markederne og den globale konkurrence har påvirket virksomhedernes organisation og virke i betydeligt omfang, og større virksomheder og multinationale selskaber vinder frem. Dette gælder blandt andet entreprenørvirksomheder, IT-virksomheder, transportvirksomheder og forsikringsvirksomheder. I forlængelse af denne udvikling kan man konstatere, at ydelser, der traditionelt har været opfattet som værende af offentlig karakter (velfærdsydelser), i dag i stigende omfang leveres af private virksomheder. Dette gælder eksempelvis sundhedsydelser, telekommunikationsydelser og visse transportydelser. Private virksomheder får dermed dels i kraft af deres størrelse, dels i kraft af de opgaver de løfter, markant samfundsmæssig betydning som markedsaktører.

Også offentlige myndigheder bliver i kraft af centraliseringstiltag stadig større og optræder i stigende grad som markedsaktører. Dette gælder, når offentlige institutioner agerer som private virksomheder for eksempel ved indgåelse af kontrakter. Denne markedsgørelse af den offentlige sektor giver anledning til krav om, at offentlige virksomheder leverer velfærdsydelser på markedslignende vilkår og/eller inden for markedsmæssige rammer. 

Disse to centrale udviklingstendenser giver anledning til en række retlige spørgsmål i relation til private og offentlige virksomheders ansvar. Karakteristisk er at den beskrevne udvikling udfordrer selve ansvarsbegrebet og dets