God fondsledelse og fondes sociale ansvar

Særkendet for fonden er, at den er en selvejende institution, hvilket indebærer at fonden ene og alene har ejendomsretten til formuen. Fonden forfølger et eller flere formål, hvilke det påhviler bestyrelsen efter bedste evne at føre ud i livet. Fonde er i deres væsen evigtvarende.

Fonde kan forfølge forskellige formål; almennyttige/almenvegørende, familiebegunstigende eller rent "interne" formål, så som videreførelse af en erhvervsvirksomhed. Uafhængig af fondens formål kan en fond være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende.

Som en naturlig konsekvens af ovenanførte har fonden ikke en ejerkreds i form af aktionærer, der på generalforsamlinger kan vælge og afsætte bestyrelsen, ligesom fondens midler ikke tilfalder en bestemt ejerkreds ved dennes opløsning.

Henset til at der ikke er en ejerkreds samt at det er en betingelse, at formuen er overført til fonden uigenkaldeligt, er fonden underlagt et offentligt tilsyn af enten Civilstyrelsen eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den offentlige tilsynsmyndigheds beføjelser er udstukket i lov om fonde og lov om erhvervsdrivende fonde. Såvel bestyrelse som de offentlige tilsynsmyndigheder skal imidlertid i stor udstrækning respektere stifterens vilje, således som denne kommer til udtryk i et gavebrev eller et testamente.

De særegne forhold vedrørende stiftelsen af fonden, ejerforholdene, formålsstyringen samt det offentlige tilsyn, aktualiserer behovet for at analysere perspektiverne og implikationerner for god fondsledelse (corporate governance). Særligt spørgsmålet om hvornår og under hvilke omstændigheder en fondsbestyrelse kan ifalde ansvar, samt hvilke aktører der kan og bør gøre et ansvar gældende, er væsentlige at besvare. Eftersom det offentlige tilsyn ikke nødvendigvis har de fornødne ressourser eller beføjelser vil det tillige blive diskuteret, hvorvidt der tillige bør tilknyttes/oprettes en form for privat tilsyn, der har beføjelser og honoreres af fondens midler.

Fonde spiller en væsentlig samfundsmæssig rolle i Danmark, idet det anslås at fondsformuen udgør i størrelsesordenen 400 mia. kr. Hertil kommer, at fondenes særlige struktur og offentlige tilsyn, aktualiserer behovet for at analysere fondes sociale ansvar (corporate social responsibility), ikke mindst i relation til fonde med almenvegørende og almennyttige formål. Analyse af corporate social responsibility vil tage afsæt i FN's Global Compact, herunder støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder samt fremme større miljømæssig ansvarlighed inden for fondens indflydelsesområde i det omfang dette er foreneligt med fondens formål. Driver fonden og/eller har fonden bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomheder, det være sig i ind- og udland, bør fondens csr-politk også udstrækkes til erhvervsvirksomhederne og deres drift.

Projektansvarlig: Rasmus K. Feldthusen