Erfaringer og gode råd fra Martine Kiel

Martine KielStilling: : PhD-stipendiat

Dimission:
2011

Arbejdsted
: : PhD-stipendiat i forskningscenter WELMA ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Baggrund: Som stud.jur: siden 2008
Som PhD-stipendiat: siden 2011

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

Socialret, skatteret, sundhedsret og arbejdsret

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

Underviserne på de fag jeg valgte, var virkelig inspirerende. Når man bliver undervist af folk, som tager deres fag alvorligt, er undervisningen mere udbytterig for begge parter. Som studerende engagerer man sig mere, er mere aktiv og derved lærer man mere. Undervisningsmetoden på de fag jeg har valgt på min kandidatuddannelsen, kan hjælpe mig i dag, hvor jeg selv underviser.

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Nej

Hvordan har dit karriereforløb været?: Fra evt. studiejob til nuværende ansættelse – hvilke kompetencer har du udviklet undervejs og hvad har haft særlig betydning for hvor du er i dag?

jeg har været projektmedhjælper i forskningscenteret WELMA i tre år før jeg påbegyndte min PhD. Arbejdet bestod både i lettere administrative opgaver, men også forskningsprojekter i samarbejde med en professor. Jobbet har udviklet mine kompetencer inden for formidling, metodik og en bedre forståelse af juraen.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

Jeg skrev speciale inden for det forskningsfelt, jeg arbejder i nu. Mit valg var således en naturlig fortsættelse af min interesse for forskningen. I mit tilfælde er mit PhD-projekt en fortsættelse af mit speciale, men det er ikke en generel forudsætning.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Forskning og seminarer eller undervisning.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Undervisning, arbejde på min afhandling, deltagelse i fagligt relevante seminarer

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig dagligt af?

Mit arbejde er en udbygning af alt, hvad jeg har lært på studiet og i mit job som studentermedhjælper.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

Ca.37.

Hvad er det bedste ved dit job?

At kunne forske og undervise.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på/ være indstillet på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din?  Eksempelvis arbejdstider, særligt miljø, særlige opgaver?

Ja, man skal kunne lide forskningsmiljøet. Det er meget anderledes end fx advokatbranchen. I forskningen stilles der spørgsmålstegn ved den eksisterende jura og derfor er metoden anderledes. Arbejdsgangen i forskningen er ikke klientorienteret og kan derfor forekomme mere abstrakt. Der er ligeledes en stor grad af fleksibilitet, som man skal kunne håndtere.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du fokusere mere på/gøre mere af?

Jeg ville vælge de samme fag, men engagere mig mere i de faglige arrangementer og tilbud på studiet.


Om Det Juridiske Fakultet:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
Det Juridiske Fakultet har ca. 75 videnskabelige medarbejdere, godt 40 ph.d.-stipendiater og ca. 70 administrative medarbejdere. Dertil kommer godt 400 deltidsansatte undervisere. Ved de juridiske uddannelser er der ca. 4.500 studerende.

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
Alle 115 videnskabelige medarbejdere samt ca. 5 i administrationen.

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
Fakultetets videnskabelige medarbejdere udfører retsvidenskabelig forskning, undervisning og formidling samt administration heraf. Fakultetets juridiske medarbejdere i administrationen udfører primært sagsbehandling i forbindelse med uddannelserne eller arbejder med HR og løn.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
Der er ansat ca. 30 administrative studentermedhjælpere og ca. 16 projektstudentermedhjælpere ved fakultetet. Hertil kommer et større antal Gruppevejledere.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?
Fakultetet ansætter to typer studentermedhjælpere; administrative studentermedhjælpere og projektstudentermedhjælpere. Førstnævnte udfører primært forefaldende kontorarbejde, studievejledning eller biblioteksbetjening, mens sidstnævnte er tilknyttet specifikke projekter, hvor de indgår i forskningsarbejdet med mere specifikt definerede opgaver.


Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos Jer?
Læs mere om fakultetet: https://jura.ku.dk/om_fakultetet/

Se ledige stillinger: https://jura.ku.dk/om_fakultetet/ledige_stillinger_stillingsopslag/

Generelt om arbejdspladsen:

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Fakultetets kerneområder (forskning, uddannelse og formidling) skal være kendetegnet ved høj akademisk standard – såvel ud fra nationale som internationale målestokke. Forskningen skal være fri af økonomiske interesser, ideologiske og politiske særinteresser, udfordrende og kritisk samt ansvarlig i forhold til såvel faglighed, metode som forskningsgenstand. Uddannelserne skal fremme de studerendes faglighed, engagement og selvstændighed. Formidlingen til omverdenen skal være opsøgende, fri, engageret, troværdig og udfordrende.

Fakultetet er en arbejdsplads, hvor alle i fællesskab har ansvar for forskning, uddannelse og vidensformidling, og hvor der er gode incatamenter til at gøre en produktiv indsats for at bidrage til opfyldelsen af fakultetets målsætninger. Fakultetet tilstræber en klar ledelsesstruktur og lederne skal udvise nærvær og lydhørhed. Arbejdspladsen skal give mulighed for en fri og åben, engageret og udfordrende dialog med accept af forskellighed og gensidig respekt mellem medarbejderne.

Læs fakultetets strategi frem mod 2016: https://jura.ku.dk/om_fakultetet/strategi/

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Såvel ph.d.-studerende som fastansatte videnskabelige medarbejdere skal forske, undervise og formidle sin forskning samt udføre administrative opgaver.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Lyst til faglig fordybelse og nyskabelse indenfor retsvidenskaben.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?

Vejen til en karriere som juridisk forsker går gennem ph.d.-uddannelsen, og her er det en forudsætning, at man generelt har gode karakterer og en topkarakter i specialet. Til gengæld har fakultetet brug for folk indenfor alle discipliner af juraen.

Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Samarbejdskompetencer, engelskkundskaber.

Har I andre gode råd til eksempelvis valg af kursusfag og jobsøgning?

Brug den nødvendige tid på studiet og fokuser på virkelig at forstå den juridiske metode og argumentation. Så gør fagvalgene siden hen ikke så meget, for man vil kunne lære ethvert nyt juridisk område, når man kan metoden, og man vil få bedre karakterer gennem hele studiet.