23. september 2019

Juristens temanummer om Retsplejeloven 100 år

I anledning af retsplejelovens 100 års jubilæum har redaktionen for tidsskriftet Juristen inviteret en række forskere og praktikere til at skrive om forskellige sider af retsplejelovens virke. Bidragene er samlet i et temanummer af Juristen (Nummer 4, September 2019), som netop er udgivet.

 

Professor Clement Salung Petersen fra forskningsgruppen RESOLVE har sammen med kontorchef i Justitsministeriet Henrik Vædele Elmquist bidraget til temanummeret med en artikel om grundlovens krav til regulering af retsplejen. Artiklen præsenteres således:

 

I de sidste 100 år har retsplejeloven med sit omfattende regelværk skullet opfylde kravet i grundlovens § 61, 1. pkt., hvorefter den dømmende magts udøvelse kun kan ordnes ved lov. Selv om denne grundlovsbestemmelse traditionelt antages at indeholde et delegationsforbud, er mængden af bemyndigelser i retsplejeloven til at fastsætte administrativ regulering øget væsentligt siden retsplejelovens ikrafttræden. I artiklen undersøges, om grundlovens § 61, 1. pkt., indeholder et sådant delegationsforbud, og hvilket omfang det i givet fald har. Desuden undersøges den faktiske brug af delegationer angående den dømmende magts udøvelse i retsplejeloven anno 2019.

 

Temanummeret indeholder desuden bidrag fra højesteretsdommer Jan Schans Christensen, der skriver om Højesterets domsbegrundelser i historisk lys, landsdommer og professor Niels Fenger, der skriver om adgangen til at anvende ulovligt indhentede bevismidler, samt chefkonsulent Ketilbjørn Hertz, der behandler de seneste 20 års reformer af den civile retspleje.

 

Temanummeret kan læses på Djøf Forlags hjemmeside (kræver abonnement).