Clement Salung Petersen

Clement Salung Petersen

Professor

Uddannelse

 • 2001: Cand.jur. (Københavns Universitet)
 • 2004: Advokat
 • 2008: Ph.d. (Københavns Universitet)
 • 2009: Adjunktuddannelse i universitetspædagogisk kompetence (CBS Learning Lab)
 • 2009-: Løbende efteruddannelse i universitetspædagogik, ph.d.- og adjunktvejledning

Ansættelser

 • 2001-2005: Advokatfuldmægtig/advokat i København (Lett & Co / Accura)
 • 2002-2005: Manuduktør i ejendomsret, Københavns Universitet
 • 2005-2008: Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
 • 2008-2011: Adjunkt, Københavns Universitet
 • 2011-2018: Lektor, Københavns Universitet
 • 2018-:        Professor, Københavns Universitet

Interne hverv og administration

 • 2009-2012: Suppleant til Akademisk Råd
 • 2011-2014: Vice-ph.d.-skoleleder
 • 2013-:        Praksisudvalget ved Københavns Universitet (suppleant)
 • 2014-:        KA studienævnet (suppleant)
 • 2014-:        Særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis
 • 2014-:        Fagleder/primær kontaktperson for fagene Civilprocesret og Civil Procedure
 • 2019-:        Koordinator for forskningsgruppen for tvistløsning (RESOLVE)
 • 2020-:        Medstifter og medlem af Faggruppen for Tvistløsning
 • 2020-:        Medstifter af forskningscentret Centre for Private Governance (CEPRI)

Eksterne hverv m.v.

 • Medlem af Retsplejerådet (2020-)
 • Sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne (2018-)
 • Juridisk konsulent for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (2012-)
 • Bestyrelsesformand i Heliac A/S (tidligere ApS) (2020-)
 • Bestyrelsesmedlem i Heliac ApS (2016-2020)
 • Bestyrelsesmedlem i Inmold A/S (2016-)
 • Bestyrelsesmedlem i Rel8 ApS (2019-)
 • Bestyrelsesmedlem i Ishøj Hegn A/S (2021-)
 • Voldgiftsdommer
 • Gæsteforelæser ved Lunds Universitet (2013-)
 • Gæsteforelæser ved University of Strasbourg, Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) (2019-2020)
 • Sekretær for Klagenævnet for Domænenavne (2007-2018)
 • Bestyrelsesmedlem, Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (2011-2013)
 • Bestyrelsesformand, Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (2013-2014)

Forskningsophold m.v.

 • Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich (2006)
 • Oxford University, Institute of European and Comparative Law (2006)

Bedømmelser

 • 2021: Opponent ved ph.d.-projektfremlæggelse (Aarhus Universitet)
 • 2020: Medlem af udvalg (sakkunnig) til bedømmelse af ansøgere til universitetslektorat i procesret (Uppsala Universitet)
 • 2020: Formand for bedømmelsesudvalg, generelt ph.d.-opslag (Københavns Universitet)
 • 2019: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
 • 2017: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
 • 2016: Medlem af udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Aalborg Universitet)
 • 2016: Medlem af udvalg til bedømmelse af adjungeret lektorat (Aarhus Universitet)
 • 2015: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
 • 2014: Opponent ved 1. årsevaluering af ph.d.-forløb (Syddansk Universitet)
 • 2014: Opponent ved ph.d.-projektfremlæggelse (Aarhus Universitet)
 • 2014: Formand for bedømmelsesudvalg, adjunktur i retsvidenskab (Københavns Universitet)
 • 2013: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
 • 2012-: Løbende bedømmelser af ansøgninger til ph.d.-uddannelsen

Andet

Modtager af Jorcks Fonds Forskningspris (2012). Har desuden modtaget legater og finansiering fra bl.a. NOS-HS (2011), Dreyers Fond (2009), Det Finneske Legat (2008) og Awapatent AB's Stiftelse för Framjande av Immaterialrättslig Vetenskaplig Forskning (2005)

Medlem af bl.a.

 • International Association of Procedural Law (IAPL)
 • Nordisk Forening for Procesret (NFfP)
 • International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
 • Dansk Selskab for Ophavsret
 • Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FIR)
 • IPenforce

Aktuel forskning

Primære forskningsområder
Jeg interesserer mig bredt for tvistløsning og retshåndhævelse, herunder for

 • Den civile retspleje i Danmark
 • Europæisk procesret, herunder procesretlige aspekter af EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt Unified Patent Court (UPC) og arbejdet med soft law-harmonisering af civilprocessen
 • Komparativ civilproces
 • Alternativ konfliktløsning (ADR), herunder voldgift, konfliktmægling (mediation), online dispute resolution (ODR) og notice-and-action procedurer
 • Retshåndhævelse af immaterialrettigheder (immaterialretsproces)
 • Fogedret


Aktuel forskning
Jeg er medstifter af forskningscenteret Centre for Private Governance (CEPRI), som gennem juridisk forskning søger at belyse de retlige implikationer af private aktørers varetagelse af (traditionelle) offentlige opgaver og funktioner ("private governance"). Jeg interesserer mig her særligt for, hvordan private governance kan påvirke domstolenes rolle og virke i den civile retspleje.

I CEPRI er jeg leder af det kollektive forskningsprojekt Rethinking the role of courts in civil dispute resolution, og jeg deltager desuden i det kollektive forskningsprojekt Digital platforms as private governance systems.

Ved siden af min forskning i CEPRI er jeg forskningsgruppekoordinator for Forskningsgruppen for Tvistløsning (RESOLVE). I dette regi bidrager jeg løbende med forskningspublikationer inden for mit forskningsfelt. Jeg har bl.a. bidraget til følgende danske bøger:

 • Retsplejeloven med kommentarer (10. udgave 2018)
 • Immaterialret (4. udg. 2015, 5. udg. 2018, 6. udg. 2021)
 • Den civile retspleje (4. udg. 2017, 5. udg. 2020)
 • Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces (2015)
 • Immaterialrettigheder og foreløbige forbud (2008)

Ansvarlig forskningspraksis og innovationsret
Jeg har i en årrække arbejdet indgående med de etiske og juridiske spørgsmål, som forskning og forskningssamarbejder kan give anledning til, dels som led i min ansættelse som forsker på Københavns Universitet, og dels i mit eksterne hverv som konsulent for Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (www.ubva.dk).

Jeg er redaktør og  forfatter til en række artikler om forskningsetik og -jura på UBVAs informationsportal www.forskerportalen.dk. Siden 2014 har han (sammen med professor Morten Rosenmeier) været særligt udpeget person ("Named Person") til understøttelse af god videnskabelig praksis ved Det Juridiske Fakultet. Jeg er desuden fakultetets suppleant til Praksisudvalget ved Københavns Universitet.

Jeg har stor erfaring med at undervise på kurser for forskere og forskningsadministratorer om disse emner, herunder fra kurser på Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Faultet og Det Humanistiske Fakultet), IT-Universitet, Forsvarsakademiet og på kurser arrangeret af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (www.ubva.dk).

Andre interesseområder

 • Immaterialret, særligt ophavsret, varemærke- og kendetegnsret, samt domænenavnsjura
 • Kontraktret, herunder særligt forlagsaftaler, licensaftaler, forsknings- og udviklingskontrakter
 • Bestyrelsesarbejde, selskabsret, start-ups

Undervisnings- og vejledningsområder

Clement Salung Petersen underviser for tiden i følgende fag:

 • Civilprocesret (den juridiske kandidatuddannelse)
 • Civil procedure (den juridiske kandidatuddannelse, LLM-studerende)
 • Ansvarlig forskningspraksis (ph.d.-uddannelser på KU)

Han vejleder kandidatstuderende inden for bl.a. følgende emner:

 • Civilproces
 • Voldgift
 • Fogedret
 • Retshåndhævelse af immaterialrettigheder

Mulige interessekonflikter

Se oplysninger på CV

ID: 12031