Specialer ved CEPRI

Der skrives et større antal studenterspecialer inden for de fagområder, der er dækket af CEPRI. De bedste og mest interessante bliver offentliggjort her på hjemmesiden. Det er fælles for de offentliggjorte specialer, at de har haft et af centerets medlemmer som vejleder, at de har opnået karakteren 12, og at specialeskriveren har indvilliget i offentliggørelse på CEPRI's hjemmeside.

 • Cristian Rubanovici
  The thesis analyses issues related to international standard contracts that are used in offshore wind projects, and how should such standards be adapted for such projects. The thesis identifies what are the contractual clauses that parties should closely consider when amending an international standard contract. The thesis provides a basic introduction to interrelated industries: onshore wind and offshore oil and gas, as both had an impact on the contractual development of the offshore wind industry. The contractual strategy of offshore wind contracts is also explored as it allows to understand the contractual risk allocation between the parties.
  The main priority of this research is to bring light on what are the unwritten trends in offshore wind contracting, focusing on the standards of international construction contracts that are used for building such projects. The thesis provides an analysis of key contractual aspects, mainly the liability regime, indemnification, the vessels, and adverse weather conditions. These aspects are of particular relevance as they distinguish offshore wind contracts from classical onshore wind construction contracts. One of the contractual standards used in the industry and mainly analyzed under this thesis is the FIDIC Yellow Book. In addition, the thesis provides only introductory remarks to other standards such as BIMCO, LOGIC and NTK and does not deeply explore the applicability of such standard in the OW.
   
  Particularities of International Construction Contracts in the Offshore Wind Industry

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Andreas Nystrup Hoxer Gregersen og Kristian Krogholm Lærke
  Specialet undersøger, hvordan digitaliseringen af entrepriseretten, herunder anvendelsen af BIM, påvirker naturen og/eller indholdet af de ydelser, som entreprenøren henholdsvis bygherren normalvis i en traditionel udførelsesentreprise skal præstere, samt hvorvidt ansvarsfordelingen i forholdet mellem entreprenøren og bygherren på denne baggrund ændrer sig. Specialet fokuserer på, om digitaliseringen grundlæggende ændrer på parternes aftalemæssige ramme for entrepriseaftalen, herunder om anvendelsen af BIM og nye kontraktkoncepter ændrer på parternes retsstilling i relation til ydelser, pligter og ansvar.
   
  Digitalisering af byggeriet – Ydelser, pligter og ansvar

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Katrine Ramhøj
  Specialet undersøger erstatningsansvar for diagnostiske produkter med kunstig intelligens ud fra reglerne i klage- og erstatningsloven og produktansvarsloven. Ingen af regelsættene blev udarbejdet med tanke på produkter med kunstig intelligens, og specialet belyser de juridiske problemstillinger, der derfor opstår i anvendelsen af reglerne på sådanne produkter. Undersøgelsen af reglerne foretages med udgangspunkt i et produkt anvendt af Region Hovedstadens vagtcentral til diagnosticering af hjertestop under opkald til 1-1-2 og offentliggjorte forskningsresultater vedrørende dette produkt. Specialet undersøger endvidere samspillet mellem reglerne i klage- og erstatningsloven og produktansvarsloven.
   
  Erstatningsansvar for diagnostiske produkter med kunstig intelligens

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Nikoline Lykke Witthöft Schytt
  Afhandlingen har til formål at undersøge, hvorvidt udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, har mulighed for at få familiesammenføring i Danmark inden for de første 3 års lovligt ophold, samt om en sådan begrænsning er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Afhandlingen indeholder en analyse af gældende dansk ret som sammenholdes med en række domme fra EMD med det formål at belyse rækkevidden af EMRK art. 8 både ift. familiesammenføring med ægtefæller og børn. Afhandlingen vurderer endvidere, om den 3-årige venteperiode i dansk ret er et udtryk for indirekte forskelsbehandling af udlændinge med forskellig migrationsstatus.
   
  Retten til familiesammenføring inden for de første 3 års lovligt ophold i Danmark for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus, jf. UDL § 7, stk. 3

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Laura Bonde Albrechtsen
  Specialet undersøger familiesammenførte kvinders retsstilling ved samlivsophævelse pga. vold. Efter udlændingeloven skal der ved en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse tages særskilt hensyn til, om udlændingen eller udlændingens barn har være udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast mv. her i landet.
  Specialet undersøger, hvorvidt dette giver materiel beskyttelse mod vold eller kun en formel beskyttelse, og om de voldsudsatte reelt får den opholdstilladelse, som de har ret til. Specialet belyser desuden hvilke særlige udfordringer, retlige såvel som praktiske, de voldsudsatte ægtefællesammenførte kvinder har og endeligt indeholder specialet en vurdering af, hvilken betydning de betingelser, der stilles til de voldsudsatte ægtefællesammenførte kvinder, har for kvindernes retssikkerhed - og om retssikkerheden i den forbindelse svækkes?
  Der er tale om et retssociologisk speciale, hvis analyse bl.a. tager udgangspunkt i interviews.
   
  Ægtefællesammenførte kvinders retsstilling ved samlivsophævelse pga. vold

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Ann Louise Rützou Michaelsen
  Specialet undersøger bestyrelsens erstatningsansvar i et kapitalselskab i økonomisk krise, herunder hvornår en bestyrelse kan ifalde et sådant ansvar. Gennem en analyse af retspraksis klarlægges de væsentligste faktorer og styrende principper i domstolenes vurdering af bestyrelsens erstatningsansvar, og det afklares, hvilken indvirkning bestyrelsens udøvelse af det forretningsmæssige skøn samt principperne om Corporate Governance og anden soft law har på ansvarsvurderingen.
   
  Bestyrelsens erstatningsansvar ved udøvelsen af det forretningsmæssige skøn

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Frederik Hess Greve
  Specialet undersøger grænseområdet mellem national forfatningsret, EU-forfatningsret og den materielle ret om stats- og unionsborgerskab. Nærmere bestemt undersøger specialet kompetencefordelingen mellem Danmark og EU, som den følger af hhv. de nationale retskilder, EU-retskilderne og de forskellige fortolkningsprincipper for disse, som de er fastsat af Højesteret og EU-Domstolen. På den baggrund undersøger specialet om den seneste udvikling i EU-domstolens retspraksis om unionsborgerskab, som den følger af dommen C-221/17 Tjebbes, er forenelig med den kompetencedeling, som forudsættes i tiltrædelsesloven som denne må fortolkes i lyset af Højesterets afgørelse i AJOS-dommen.
   
  EU- og medlemsstaters kompetence: Stats- og unionsborgerskab

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK