Specialer ved CEPRI

Der skrives et større antal studenterspecialer inden for de fagområder, der er dækket af CEPRI. De bedste og mest interessante bliver offentliggjort her på hjemmesiden. Det er fælles for de offentliggjorte specialer, at de har haft et af centerets medlemmer som vejleder, at de har opnået karakteren 12, og at specialeskriveren har indvilliget i offentliggørelse på CEPRI's hjemmeside.

 • Nikoline Lykke Witthöft Schytt
  Afhandlingen har til formål at undersøge, hvorvidt udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, har mulighed for at få familiesammenføring i Danmark inden for de første 3 års lovligt ophold, samt om en sådan begrænsning er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Afhandlingen indeholder en analyse af gældende dansk ret som sammenholdes med en række domme fra EMD med det formål at belyse rækkevidden af EMRK art. 8 både ift. familiesammenføring med ægtefæller og børn. Afhandlingen vurderer endvidere, om den 3-årige venteperiode i dansk ret er et udtryk for indirekte forskelsbehandling af udlændinge med forskellig migrationsstatus.
   
  Retten til familiesammenføring inden for de første 3 års lovligt ophold i Danmark for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus, jf. UDL § 7, stk. 3

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Laura Bonde Albrechtsen
  Specialet undersøger familiesammenførte kvinders retsstilling ved samlivsophævelse pga. vold. Efter udlændingeloven skal der ved en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse tages særskilt hensyn til, om udlændingen eller udlændingens barn har være udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast mv. her i landet.
  Specialet undersøger, hvorvidt dette giver materiel beskyttelse mod vold eller kun en formel beskyttelse, og om de voldsudsatte reelt får den opholdstilladelse, som de har ret til. Specialet belyser desuden hvilke særlige udfordringer, retlige såvel som praktiske, de voldsudsatte ægtefællesammenførte kvinder har og endeligt indeholder specialet en vurdering af, hvilken betydning de betingelser, der stilles til de voldsudsatte ægtefællesammenførte kvinder, har for kvindernes retssikkerhed - og om retssikkerheden i den forbindelse svækkes?
  Der er tale om et retssociologisk speciale, hvis analyse bl.a. tager udgangspunkt i interviews.
   
  Ægtefællesammenførte kvinders retsstilling ved samlivsophævelse pga. vold

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Ann Louise Rützou Michaelsen
  Specialet undersøger bestyrelsens erstatningsansvar i et kapitalselskab i økonomisk krise, herunder hvornår en bestyrelse kan ifalde et sådant ansvar. Gennem en analyse af retspraksis klarlægges de væsentligste faktorer og styrende principper i domstolenes vurdering af bestyrelsens erstatningsansvar, og det afklares, hvilken indvirkning bestyrelsens udøvelse af det forretningsmæssige skøn samt principperne om Corporate Governance og anden soft law har på ansvarsvurderingen.
   
  Bestyrelsens erstatningsansvar ved udøvelsen af det forretningsmæssige skøn

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK

 • Frederik Hess Greve
  Specialet undersøger grænseområdet mellem national forfatningsret, EU-forfatningsret og den materielle ret om stats- og unionsborgerskab. Nærmere bestemt undersøger specialet kompetencefordelingen mellem Danmark og EU, som den følger af hhv. de nationale retskilder, EU-retskilderne og de forskellige fortolkningsprincipper for disse, som de er fastsat af Højesteret og EU-Domstolen. På den baggrund undersøger specialet om den seneste udvikling i EU-domstolens retspraksis om unionsborgerskab, som den følger af dommen C-221/17 Tjebbes, er forenelig med den kompetencedeling, som forudsættes i tiltrædelsesloven som denne må fortolkes i lyset af Højesterets afgørelse i AJOS-dommen.
   
  EU- og medlemsstaters kompetence: Stats- og unionsborgerskab

  Specialet er publiceret under CC BY-NC-ND 2.5 DK