26. august 2021

Mindeord – Professor Steen Treumer

MINDEORD

Mandag d. 16 august mistede fakultetet en god kollega, professor Steen Treumer, efter lang tids sygdom i en alder af blot 55 år.

Dette mindeord er efter Steens ønske dedikeret til hans to børn, Christian og Julie.

Da Steen Treumer blev ansat i 2009 på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, var han fakultetets første professor i udbudsret. Sådan var det ofte med Steen, at han var den første til noget inden for sit felt. Han var den første herhjemme med en ph.d. afhandling i udbudsret. En afhandling, der i 2000 indbragte ham Spar Nord Fondens Forskningspris og 250.000 kr. for et særlig excellent forskningsprojekt. Hans ph.d. afhandling om "Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler" er i dag et grundlæggende værk, der ofte citeres både nationalt og internationalt. Det sidste til trods for at værket alene er udkommet på dansk.

Steen satte en stor ære i, at hans forskning var relevant og aktuel, og det var vigtigt for ham, at den udbudsretlige forskning også havde betydning i samfundet. Han deltog derfor gerne i debatter og var i mange år helt frem til sin død sagkyndigt medlem i Klagenævnet for Udbud. I sit arbejde i Klagenævnet for Udbud var han med til at træffe flere principielle afgørelser, og det var nok ikke helt tilfældigt, at det var i sager, hvor Steen var sagkyndigt medlem, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen. Steen var i sit arbejde meget optaget af EU-rettens betydning for national ret og var tidligt i sin karriere bl.a. ansat ved European Institute of Public Administration, Maastricht. Det var derfor en helt naturlig ting for Steen, at EU-Domstolen skulle spørges om fortolkningen af EU-retten. 

Hans interesse for EU-rettens betydning for national ret var også en af årsagerne til, at han sammen med en række anerkendte internationale forskere i 2009 stiftede European Procurement Law Group. Gruppens formål er bl.a. at udarbejde komparative analyser inden for udbudsretten.  Næsten hvert år udgives et nyt værk i den internationale bogserie European Procurement Law Series (Edward Elgar Publishing), som Steen sammen med professor Roberto Caranta, Universitetet i Torino, Italien var redaktør for. Gruppen havde stor betydning for Steen, mange tætte venskaber blev skabt gennem denne, og gennem gruppen var Steen også med til at hjælpe flere yngre internationale forskere godt på vej i deres akademiske karriere. 

I 2007 var Steen med til at oprette Dansk Forening for Udbudsret. En forening han var formand for i en lang periode, og hvis formål er at udbrede kendskabet til udbudsreglerne.  Steen brændte for dette formål, og han var derfor også en aktiv foredragsholder både nationalt og internationalt om udbudsretlige emner. Han arrangerede også større konferencer om udbudsretlige emner og deltog i flere lovforberedende arbejdsgrupper. I 2010 var Steen hovedarrangør af konferencen Public Procurement - Global Revolution V, der blev afholdt i København i september 2010, og senere arrangerede han flere tværfaglige konferencer med professor Gustavo Piga, Tor Vergata Universitet i Rom, Italien om samspillet mellem jura og økonomi i udbudsretten, der bl.a. blev til bogen the Applied Law and Economics of Public Procurement, Routledge, 2013. 

Steen var på alle måder en helstøbt forsker og påtog sig også større administrative opgaver. Han var i perioden 2005-2009 institutleder på Juridisk Institut, Copenhagen Business School og i en lang årrække var han Assistant Editor ved det internationalt anerkendte fagtidsskrift "Public Procurement Law Review", ligesom han sammen med professor Sue Arrowsmith, Nottingham University i Storbritannien var en del af et større EU støttet forskningsprojekt ”EU Asia link” i perioden 2008-2010. 

Selv om Steen de seneste år ikke kom så meget på campus, forblev han et aktivt medlem af sit forskningscenter (CEPRI), hvor han bidrog til fælles projekter med publikationer, ideskabelse og sin brede erfaring fra forskningsverdenen. Som centerleder kunne man altid få et kvalificeret bidrag fra Steen. Han bevarede ligeledes fagansvaret i EU-Udbudsret og var til det sidste dedikeret omkring fagets opbygning og undervisning. Han var en meget respekteret og vellidt underviser. 

Steen var kendt for sine stærke kommunikative evner og humoristiske sans, der viste sig både gennem hans foredrag og i hans artikler. Titlerne på Steens artikler var altid velovervejede og havde ofte en kant af humor. Et af hans sidste bidrag til forskningen var indledningen til bogen ”Udbudsretten” (Ex Tuto Publishing 2019) som han redigerede, der bar titlen ”Om retskilderne, “sødsuppeagtig” udbudsret og hovsa-lovgivning”. Steen var aldrig bange for at skille sig ud og tage et kontroversielt synspunkt. Han var modig og en pioner inden for sit felt. 

Som kollega vil vi på fakultetet huske Steen særligt for hans seriøsitet, hans humoristiske sans, og for hans oprigtige interesse for sine kollegaer. Han var hjælpsom og gav gerne faglige input og gode råd til særligt de yngre forskere inden for sit felt.   

Han forblev en aktiv forsker til det sidste, og var altid optimistisk og i godt humor på trods af sygdommens svære betingelser.

Steen vil blive savnet på fakultetet, i sit center og i den udbudsretlige forskning.

Æret være hans minde.

Dekan Jacob Graff Nielsen
Centerleder (CEPRI), Vibe Ulfbeck