Stine Jørgensen – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Blå bog > Stine Jørgensen

Stine Jørgensen

Afdeling:   Forskningsafdeling II

 

Vejleder:   Professor, dr. jur. Kirsten Ketscher
Ph.d.:   Ph.d.-graden tildelt i 2006
Projekt:   Indvandrerkvinders sociale rettigheder

Stine JørgensenFormålet med projektet er at analysere indvandrerkvinders stilling i socialretten. Perspektivet er kvinderetligt.

Dansk socialret bygger på et selvforsørgelsesprincip, jf. Grl. § 75, stk. 2. Denne forsørgelse forventes i dag at ske på arbejdsmarkedet. Både kvinder og mænd er således underlagt en arbejdsmarkedsformodning. Det sociale system træder til, hvor selvforsørgelse på arbejdsmarkedet i en periode svigter, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, sygdom eller andet. Der er endvidere en tendens til at lade arbejdsmarkedstilknytning være et kriterium for berettigelsen til sociale ydelser. Således er ret til dagpenge ved sygdom eller barsel, ret til erstatning for pasning af handicappede barn med videre betinget af en forudgående arbejdsmarkedstilknytning. Den centrale retlige figur i forsørgelsesretten er arbejdskontrakten.

Det er et karakteristisk træk ved den gruppe af indvandrerkvinder, der er emnet for mit projekt, at de ofte lever isoleret fra det danske samfund. Kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet er meget sporadisk. Deres primære forsørgelseskilde er ægteskabskontrakten og ikke arbejdskontrakten. Dette sætter kvinderne i en meget ugunstig situation i forhold til det sociale system. Endvidere er forsørgelse gennem ægteskabet en meget usikker forsørgelse, der samtidig skaber en stor afhængighed af ægtefællen.

Denne problemstilling søges analyseret med afsæt i det nordiske kvinderetlige projekt.