Magnus Esmark

Magnus Esmark

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.4.49

    Telefon: +45 35 33 17 78

Det overordnede emne for mit ph.d.-projekt er europæiseringen af ​​dansk afgørelsespraksis. Mit projekt er et forsøg på at beskrive, med Danmarks medlemskab af EU som case, hvordan en social struktur, der er i stand til at facilitere denne europæisering, opbygges og konstitueres, samt hvordan den over tid ændrer den måde, nationalt baserede juridiske aktører anvender lovgivning på.

Projektets ramme er konstruktionen af ​​et europæisk-dansk juridisk felt. Ved at bryde fra den mere traditionelle dikotomi mellem national henholdsvis supranational/international, vil jeg forsøge at beskrive, hvordan aktører fra både den "europæiske side" henholdsvis den "nationale side" bidrog til opbygningen af ​​dette europæisk-juridiske felt. Min hypotese er, at ved at opbygge og styrke EU-retlige positioner, blev rent nationale aktører i stigende grad tvunget til at engagere sig med de europæiske positioner og tage dem alvorligt. Som et resultat europæiserede denne proces langsomt det danske retssystem, ikke kun dets tilgang til EU-lovgivning, men også på den måde, man anvendte EU-lovgivning i deres daglige afgørelsespraksis. Som det allerede er blevet antydet i den danske litteratur, har EU-retlig tankegang spredt sig til juridiske områder, hvor EU-lovgivningen ikke engang er formelt anvendelig.

Mit primære forskningsspørgsmål er:

  • Hvordan har opbygningen af ​​et europæisk-dansk juridisk felt påvirket europæiseringen af ​​anvendelsen af ​​EU-lovgivningen i Danmark?

For at besvare dette vil jeg også undersøge følgende underspørgsmål:

  • Hvilke nationalt baserede aktører har drevet udviklingen af ​​dette europæisk-danske juridiske felt?
  • I hvilket omfang var processen et resultat af initiativ primært fra henholdsvis europæiske aktører eller nationale aktører?
  • Hvilke faktorer, der var specifikke for Danmark (sammenlignet med andre EU-medlemslande), var betydende (eller ikke) i denne proces?

Kort sagt vil jeg forsøge at beskrive, hvilke mekanismer, der har drevet denne udvikling fra en national juridisk praksis til en betydeligt mere europæiseret ditto. Jeg vil kombinere felt-perspektivet med en dogmatisk tilgang til rettens konkrete anvendelse - og se, i hvilken grad førstnævnte kan forklare ændringer i sidstnævnte.

Mine data vil bestå af a) dokumenter fra arkiverne hos nationale og europæiske institutioner, b) interviews med nuværende og tidligere aktører fra disse institutioner, c) demografiske data om aktørerne, og d) det største tilgængelige datasæt med domme fra danske domstole, hvilket indebærer, at mit fokus i videst muligt omfang vil være på "run-of-the-mill"-sager og ikke kun sager, der blev henvist som præjudicielle referencer til CJEU. De inkluderede institutioner vil være domstole, statslige/EU-agenturer samt relevante ngo'er, aktivistiske advokatfirmaer etc.

I en bredere sammenhæng end dette danske casestudie vil projektet sigte mod at afdække nogle af de processer, der driver integrationen af nationale retssystemer henhodlsvis EU. Jeg håber, at konklusionerne fra projektet kan bidrage til en dybere viden om europæisering af nationale juridiske aktører generelt.

Før min ansættelse som ph.d.-studerende arbejdede jeg på iCourts som projektstudent, hvor jeg som en del af forskningsprojektet 'Dogma to Data' undersøgte strukturer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols citationspraksis.

ID: 223346512