Magnus Esmark

Magnus Esmark

Ph.d. stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.4.09

    Telefon: +45 35 33 17 78

Mit ph.d.-projekt har titlen 'Quoting without referring: Informal citations and the impact of the CJEU in national legal systems'. Projektet handler om EU-domstolens gennemslagskraft i nationale retssystemer, men retter fokus mod alle de sager, EU-domstolen ikke får mulighed for at behandle som præjudicielle referencer. Det grundlæggende spørgsmål er altså: Når EU-domstolen ikke kigger med, følger de nationale domstole EU-domstolens afgørelsespraksis og begrebsanvendelse, når de pådømmer EU-retlige sager? Projektet bruger tysk og dansk retspraksis som casemateriale.

Projektets metode bygger videre på de seneste års fremskridt med brug af citationsnetværk inden for retsvidenskaben, navnlig ved at bruge "implicitte" citationer hvor fraser og vendinger genbruges uden at henvise til præjudikater, men også ved at opbygge et tværjurisdiktionelt netværk, hvor EU-domstolens praksis kobles direkte sammen med dansk og tysk domspraksis.

Før min ansættelse som ph.d.-studerende arbejdede jeg på iCourts som projektstudent, hvor jeg som en del af forskningsprojektet 'Dogma to Data' undersøgte strukturer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols citationspraksis.

ID: 223346512