Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen EICRIM er oprettet på initiativ af professor i strafferet Jørn Vestergaard i samarbejde med ph.d.-stipendiaterne Artur Appazov, Iryna Marchuk og Jakob Schiøler.

Gruppens forskningsområde er kriminalitet og strafferet.

I tilknytning til gruppen er der etableret et kontaktforum som ramme om vidensdeling og erfaringsudvikling i forhold til forskere og praktikere på området. Dette kontaktforum er åbent for alle, der beskæftiger sig med det angivne forskningsområde. Således vil kolleger, der har faglige interesser med udgangspunkt i strafferet, forfatningsret, folkeret, menneskeret mv. kunne tilslutte sig.

Emneområde

Strafferettens aktuelle udvikling er præget ved grænseoverskridende tendenser, der først og fremmest manifesterer sig i samspillet mellem nationalstaternes strafferet og en række mellem- og overstatslige retssystemer. På europæisk plan påvirkes den nationale strafferet i disse år bl.a. markant gennem initiativer i EU og Europarådet samt i FN. Efter oprettelsen af en række internationale tribunaler og straffedomstole er den internationale strafferet inde i en rivende udvikling under påvirkning af især større retssystemers meget forskelligartede og vanskeligt forenelige traditioner, og feedback-effekten herfra på den nationale strafferet vil være af tiltagende betydning. Ikke mindst inden for den europæiske og den internationale strafferet vil der for øjeblikket og i en periode fremover kunne iagttages en dynamisk og spændende udvikling, som på en række punkter også kan forventes at få afgørende betydning for fornyelsen af dansk strafferet. Dette gælder såvel med hensyn til principper for kriminalisering og fastlæggelse af strafferammer som i relation til doktriner og praksis vedrørende de grundlæggende ansvarsbetingelser, når det drejer sig om tilregnelseskrav, strafbar medvirken og forsøg mv.