Aktuel forskning

  • Artur Appazov arbejder på en ph.d.-afhandling om vidners retsstilling ved de internationale tribunaler og ICC, herunder med særligt fokus på spørgsmålet om vidnebeskyttelse. Han underviser i faget International Criminal Law and Procedure på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Anders Henriksen fik i 2007 tildelt den juridiske ph.d.-grad for en afhandling om de folkeretlige rammer om krigen mod den internationale terrorisme. Han er pt. ansat som forsker ved Dansk Institut for Militære Studier og som kursuslektor ved Det Juridiske Fakultet med undervisning i faget International Terrorism and Security Law. Hans primære forskningsinteresser er tilpasningen af krigens love til udviklingen af karakteren af væbnede konflikter, begrebet Lawfare og private militære firmaer. Herudover følger han USAs krig mod terror, herunder Guantanamo-problematikken og de særlige militærkommissioner.

  • Peter Vedel Kessing fik i 2008 tildelt den juridiske ph.d.-grad for en afhandling om terrorbekæmpelse og menneskeret. Afhandlingen har fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Den er udgivet i bogform på DJØFs Forlag. Han er pt. ansat som forsker ved Institut for Menneskerettigheder og som kursuslektor ved Det Juridiske Fakultet med undervisning i faget International Terrorism and Security Law. Hans primære forskningsinteresser er samspillet mellem menneskeret og humanitær folkeret. Han har publiceret et antal artikler.

  • Iryna Marchuk arbejder som ph.d.-stipendiat på en afhandling om tilregnelseskravet ved de internationale tribunaler og ICC. Hun underviser i faget International Criminal Law and Procedure på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Jakob Schiøler arbejder som ph.d.-stipendiat på en afhandling om regelgrundlaget for fuldbyrdelse af fængselsstraf, herunder i komparativ belysning. Han har i en årrække været ansat i Kriminalforsorgen, senest som kontorchef i det juridiske kontor i Direktoratet for kriminalforsorgen. Desuden bidrager han til afsnittet om straffuldbyrdelsesloven i Karnovs Lovsamling. Han underviser i kursusfaget Straffuldbyrdelse på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Rasmus H. Wandall i 2005 tildelt den juridiske ph.d.-grad for en afhandling om strafudmåling. Afhandlingen er udgivet i bogform på forlaget Ashgate. Han er pt. ansat som videnchef i Rigsadvokaturen samt som kursuslærer i faget Strafudmåling på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Jørn Vestergaard har bl.a. publiceret en række arbejder om retsforfølgning af internationale forbrydelser, især med fokus på Den Internationale Straffedomstol. Desuden har han publiceret værker om bekæmpelse af den internationale terrorisme gennem såvel national som mellem- og overstatslig lovgivning samt ved de amerikanske militærkommissioner. Yderligere har han publiceret artikler og rapporter om den europæiske arrestordre. Han har været vejleder for de tidligere stipendiater Anders Henriksen og Peter Vedel Kessing, som begge har forsvaret afhandlinger om bekæmpelsen af den internationale terrorisme i folkeretlig og menneskeretlig belysning. Sammen med de to nævnte har han gennem nogle år varetaget undervisningen i kursusfaget International Terrorism på den juridiske kandidatuddannelse. Han er vejleder for Artur Appazov, Iryna Marchuk og Jakob Schiøler.
    Se mere her