Udtalelse om somaliersagen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Udtalelse om somaliers...

08. januar 2010

Udtalelse om somaliersagen

Professor Jørn Vestergaard har i en henvendelse til Folketinget redegjort for den strafferetlige bedømmelse af de forhold, som PET har beskrevet i tre pressemeddelelser i forbindelse med en somaliers overfald på tegneren Kurt Westergaard i dennes hjem.

I den første pressemeddelelse fra PET blev det bl.a. oplyst, at somalieren har "tætte forbindelser til den somaliske terrororganisation al-Shabaab samt al-Qaida ledere i Østafrika", og at han har været "en del af et terrorrelateret netværk med tilknytning til Danmark." For så vidt disse oplysninger måtte tages for pålydende, ville de beskrevne forhold strafferetligt set falde ind under visse af antiterrorparagrafferne, og i så fald kunne der principielt set have været indledt retsforfølgning mod somalieren. Noget andet er imidlertid, hvad PET burde eller skulle have foretaget sig i den anledning, hvilket Jørn Vestergaard ikke mener, at de foreliggende oplysninger giver grundlag for at mene noget om. Selv om det fornødne bevismæssige grundlag eventuelt er til stede i en sag om terrorrelaterede aktiviteter, kan der nemlig være gode og fornuftige grunde til indtil videre at undlade retsforfølgning, herunder hensynet til kildebeskyttelse og behovet for gennem observation at indsamle yderligere oplysninger om netværk og planer. Jørn Vestergaard finder imidlertid, at formuleringerne i PETs pressemeddelelser til en vis grad er egnede til på en uhensigtsmæssig måde at forårsage uklarhed om, hvad der rent principielt må betegnes som strafbart, hvilket i den offentlige debat har givet anledning til uheldige misforståelser. Det må fastholdes, at en persons "tilknytning" til en terrororganisation efter gældende ret som udgangspunkt må bedømmes som et strafbart forhold, uanset om der i en konkret sag kan være gode og fornuftige grunde til på et givet tidspunkt at afstå fra retsforfølgning til fordel for en fortsat overvågningsindsats.

Læs hele redegørelsen sendt til Folketingets Retsudvalg samt Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne (pdf)