Mindeord - Knud Waaben (1921-2008) – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Mindeord - Knud Waaben...

18. november 2008

Mindeord - Knud Waaben (1921-2008)

Det Juridiske Fakultet
Den 18. november 2008

Professor, dr. jur. Knud Waaben var én af det tyvende århundredes store skikkelser inden for strafferetten. Da Stephan Hurwitz i 1955 blev udnævnt til Folketingets første ombudsmand, efterfulgte Waaben ham som fagets professor ved Københavns Universitet og beklædte stillingen frem til 1991. Som ganske ung havde han vist sin usædvanlige juridiske begavelse og tidlige videnskabelige modenhed med en guldmedaljeafhandling om betingede straffedomme. For hvert efterfølgende decennium satte han sig markante litterære spor. Disputatsen om Det kriminelle forsæt blev forsvaret i 1957. Ti år senere publicerede han en afhandling om Strafferetlige særforanstaltninger. Efter år med revisioner af Hurwitz lærebog om den almindelige strafferet udgav Waaben i slutningen af 1970erne sine egne fremstillinger. Som pensioneret skrev han bl.a. om retspsykiatri, og for ganske nylig udkom hans historiske studier om Bønders og byfolks ære. Det historiske tilbageblik dyrkede han også i bogen om Jura på Frue Plads, der blev udgivet i 2005.

Gennem en menneskealder satte Knud Waaben sit præg på det lovforberedende arbejde, ikke mindst som medlem af og formand for Straffelovrådet i årene 1971-1995. Et stort antal betænkninger havde Waaben som eftertænksomt og afbalanceret ophav.

Knud Waaben følte sig lige så meget hjemme i Justitsministeriet og på Det Kongelige Biblioteks læsesal som på Universitetet, og han efterlader sig et usædvanlig markant eftermæle hvert af disse steder. Hans sympati for forholdene efter bruddet med professorvældet i slutningen af 1960erne var nok behersket; men han gjorde gerne sin indflydelse gældende i den nye tids styrende organer, såsom Fakultetsråd og Studienævn.

For sin præstation inden for dansk jura blev Knud Waaben i 1998 hædret med den fornemme Anders Sandøe Ørstedske Prismedalje.

Det Juridiske Fakultet har meget at være Knud Waaben taknemmelig for. Æret være hans minde!

Dekan Henrik Dam og prodekan, professor i strafferet, Jørn Vestergaard