Ph.d.-projekt om ”Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten”

Dette ph.d.-projekt vedrører den juridiske undersøgelse af interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten, nærmere bestemt undersøgelsen af de forskellige former for interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, der kan opstå i regler og praksis i forhold til fortolkningen og fastlæggelsen af enslydende moms- og skatteretlige begreber, der minder om hinanden i forhold til ordlyd, formål, indhold eller funktion. Ved brug af ordet ”interaktion” sigtes til den gensidige påvirkning mellem moms- og indkomstskatteretten, der kan iagttages, enten hvor momsretten påvirker indkomstskatteretten, eller omvendt.

Der foretages en retsdogmatisk analyse og en tværskatteretlig analyse (fokus på interaktionen, der går på tværs af moms- og skatteretten) af interaktionen mellem moms- og indkomstskatteretten, som foretages ved at analysere tre udvalgte moms- og skatteretlige begreber, såkaldte moms- og skatteretlige temaområder: 

  1. Selvstændighedsbegrebet i forbindelse med momsmæssig selvstændig økonomisk virksomhed og skattemæssig selvstændig erhvervsmæssig virksomhed
  2. Momsmæssig økonomisk virksomhed kontra skattemæssig erhvervsmæssig virksomhed
  3. Momsmæssig økonomisk virksomhed med salg af fast ejendom under påvirkning af skattemæssig næring med handel med fast ejendom

I projektet påvises det, at der kan forekomme problematiske tilfælde af interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, når henses til, at momsretten primært er EU-baseret, mens indkomstskatteretten hovedsagelig er nationalt baseret. Følgelig vil en påvirkning fra national skatteret til EU-baseret momsret som udgangspunkt være i uoverensstemmelse med momsretten og EU-retten. Hovedformålet med projektet er således at fastslå omfanget af uhjemlet og EU-stridig interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten samt at fremkomme med konkrete løsningsforslag hertil.

Ph.d.-projektet er afsluttet primo 2016, men der forskes løbende i samspillet mellem moms- og skatteretten.

Adjunkt Karina Kim Egholm Elgaard, Københavns Universitet.