Erhvervs-ph.d.-projekt om ”I grænselandet mellem gæld og egenkapital – om den skattemæssige kvalifikation af hybride finansielle instrumenter og afkastet deraf”

Erhvervs-ph.d.-projektet er finansieret af Innovationsfonden, KPMG Acor Tax og Københavns Universitet

Emnet for ph.d.-projektet er kvalifikationen af hybride finansielle instrumenter og afkastet deraf i dansk skatteret.

Formålet med projektet er at undersøge og besvare, i hvilken udstrækning udvalgte hybride finansielle instrumenter og afkastet deraf kan anses for omfattet af det i dansk skatteret gældende gælds- og rentebegreb.

Kvalifikationen af hybride finansielle instrumenter og afkastet deraf rummer mange uafklarede spørgsmål på både det nationale, internationale og EU-retlige niveau. En undersøgelse af retstilstanden på området har således betydelig værdi i såvel et retsvidenskabeligt som et kommercielt perspektiv.

Professor Rasmus Kristian Feldthusen er tilknyttet som universitetsvejleder på projektet.

Erhvervs-ph.d.-stipendiat Jesper Buus, KPMG Acor Tax