Post.doc.-projekt om ”Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market – EU VAT Grouping (COMBAT)”

Det 3-årige post.doc.-projekt er finansieret af Det Frie Forskningsråd og Københavns Universitet. Karina Kim Egholm Elgaard er blevet tildelt Sapere Aude-forskertalentprisen fra Det Frie Forskningsråd på baggrund af post.doc.-projektet.

Danmark og de øvrige EU-medlemsstaters indtægter fra opkrævning af moms udgør en betydelig del af det samlede moms- og skatteprovenu, idet momsprovenuet udgør ca. 20-30% af de samlede moms- og skatteindtægter for alle EU-medlemsstater. I 2012 udgjorde momsgabet – forskellen mellem den teoretisk beregnede momsindtægt og den faktisk opkrævede moms – ca. 15 mia. kr. i Danmark og ca. 1.328 mia. kr. for 26 EU-medlemslande.

De forskellige nationale implementeringer af fællesregistreringsreglerne for moms er problematisk i forhold til momssvig og –unddragelse, konkurrenceforvridning og det indre markeds funktion. COMBAT-projektet vil derfor undersøge de juridiske muligheder og løsninger med henblik på at bekæmpe momsunddragelse og beskytte det indre marked og det fælles momssystem i EU gennem en omfattende komparativ undersøgelse af momsfællesregistreringsreglerne i Danmark, 5 udvalgte EU-lande samt New Zealand.

Et af kerneforskningsspørgsmålene i COMBAT-projektet er at undersøge i hvilket omfang momsfællesregistreringsreglerne er i konflikt med grundlæggende principper i det fælles momssystem i EU i relation til bl.a. definitionen af afgiftspligtig person, fradragsretten for moms, den momsmæssige behandling af transaktioner mellem hovedkontor og filial m.v., med henblik på at vurdere, om fællesregistreringsreglerne udgør en trussel mod det fælles momssystem i EU og i sidste ende det indre marked, idet momssystemet er en integreret del af virkeliggørelsen af det indre marked i EU.

Post.doc. Karina Kim Egholm Elgaard, Københavns Universitet.