Berlins Alexanderplatz mellem opbrud og erindring: Den byarkitektoniske idékonkurrence i 1993

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  • Hans Christian Post
Denne bog undersøger den byarkitektoniske idékonkurrence i 1993 for Berlins Alexanderplatz. I hidtidige arkitekturfaglige og videnskabelige artikler og værker er konkurrencen blevet udlagt som en bestræbelse på at annullere DDR-tiden og vende tilbage til den byrumlige situation, der herskede i førkrigstidens Berlin. Konkurrencen er blevet beskrevet som en byarkitektonisk bestræbelse, der stemmer overens med og muligvis har været indeholdt i samtidige identitets- og historiepolitiske bestræbelser på at normalisere Berlins nyere historie ved bl.a. at gøre op med DDR-tiden og samtidig nedtone betydningen af den forudgående nationalsocialistiske periode. Denne tese om konkurrencen som led i en fortrængning af DDR-tiden er dog endnu ikke blevet efterprøvet under systematisk inddragelse af idékonkurrencens forskellige detaljer. Samtidig har idékonkurrencen som arkitekturpolitisk forehavende endnu ikke været genstand for en udførlig undersøgelse. Disse huller i den hidtidige behandling af idékonkurrencen forsøger denne bog bl.a. at udfylde. Det sker ved først at belyse pladsområdets historie, siden at skildre de kontekster, idékonkurrencen udspillede sig i, og endelig at foretage analyser og fortolkninger af konkurrenceprogrammet, juryens bedømmelser og de tre vinderforslag af Hans Kollhoff (1. præmie), Daniel Libeskind (2. præmie) og Kny & Weber (3. præmie). Derved undersøges det på forskellige felter og under forskellige synspunkter, om idékonkurrencen har afspejlet bestræbelser på at annullere DDR-tiden og genlancere den byrumlige situation, der herskede før 1945, og i givet fald hvordan dette mere specifikt er sket. I tilgift hertil overvejes det, om andre strategier ville have været mere adækvate og fordelagtige. I bogen vises det, at pladsens historie og arkitekturhistorie opsummerer mange af de traditioner, traditionsbrud og forsøgsvise traditionsetableringer, som Berlin har gennemløbet i det 20. århundrede. Samtidig vises det, at konkurrencen fandt sted i en – for Berlin – vanskelig og uvis systempolitisk transformationsperiode, som dels var kendetegnet ved en voksende genforeningsproblematik, dels var præget af markante historie-, system- og arkitekturpolitiske konflikter om byens fortid, nutid og fremtid. At både konkurrencegenstanden og den daværende berlinske samtid var righoldig på konfliktstof, har ifølge bogen haft to konsekvenser for konkurrencen: Det har dels betydet, at idékonkurrencen let ville kunne blive konciperet som en problematisk historie- og arkitekturpolitisk normaliseringsbestræbelse. Dels har det betydet, at den hurtigt ville kunne komme til at markere en sådan normaliseringsbestræbelse. I de efterfølgende analyser af konkurrenceprogrammet, juryens vurderingsarbejde og de tre vinderforslag eftervises det, at konkurrencen i udtalt grad har været kendetegnet ved bestræbelser på at skære DDR-tiden ud af pladsens og byens historie, og lancere en mere entydig og normal byrumlig fortælling. Bogen bekræfter altså tesen om idékonkurrencen som led i en fortrængning af DDR-tiden. Ved at påvise, at såvel konkurrenceprogrammet som Kollhoffs forslag rummer elementer af et opgør med det 20. århundredes arkitektoniske avantgardestrømninger, og de socialutopiske visioner og fordringer, disse kendetegnes ved, supplerer bogen dog samtidig tesen: Ud over at betegne et opgør med DDR-tiden, markerer idékonkurrencen et arkitektur-politisk skift, hvor mellemkrigstidens og efterkrigstidens dominerende socialutopiske fordringer nedtones til fordel for nutidens æstetisk-rumlige, økonomisk-kommercielle hensyn.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Volume486
Number of pages416
ISBN (Print)978-87-7674-822-7
Publication statusPublished - 7 Nov 2014

ID: 128378877