Civil justice in transition – University of Copenhagen

Faculty of Law > Calendar > 2019 > Civil justice in trans...

Civil justice in transition

On the occasion of Clement Salung Petersen's appointment as Professor in Civil Procedure, the Faculty of Law invites you to his inaugural lecture.

Abstract in Danish

Den civile retspleje regulerer borgernes adgang til domstolene, hvor de kan få afklaret og fastslået deres retsstilling – og om nødvendigt få gennemtvunget deres ret ved statslig tvang. I Danmark regulerer den civile retspleje også rammerne for domstolskontrol med forvaltningen og lovgivningsmagten. Den civile retspleje har herved stor betydning for vores retsstat og demokrati.

I de seneste årtier har den civile retspleje været genstand for de største forandringer siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919. Forandringerne skyldes navnlig gennemførelsen af en række omfattende lovreformer, domstolenes (navnlig Højesterets) retsskabende rolle samt europæiseringen af dansk ret gennem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten. Forandringerne har stor betydning både for den civile retspleje og for juristernes rolle heri.

Sideløbende hermed er antallet af civile sager ved de danske domstole faldet drastisk i nyere tid. I 2017 var antallet af civile byretsafgørelser således ca. 75 % lavere end i 1987. I samme periode har alternative tvistløsningsformer som voldgift og konfliktmægling vundet frem. Det indebærer, at domstolene i stigende grad får til opgave at understøtte og kontrollere alternativ tvistløsning, hvilket blandt andet rejser vigtige principielle spørgsmål om partsautonomiens grænser og den offentlige interesse.

I denne tiltrædelsesforelæsning vil professor Clement Salung Petersen belyse disse forandringer og deres betydning for den civile retsplejes grundlæggende principper. Han vil desuden komme med sit bud på, hvordan den juridiske forskning og jurauddannelserne bør forholde sig hertil.

Time: 5 March 2019, 15:00 – 16:00 followed by a reception

Place: Alf Ross Auditorium, 3rd floor, room 9A-3-01, Njalsgade 76, DK-2300 Copenhagen S

Programme

15:00 – 15:10 Welcome
By Dean Jacob Graff Nielsen, Faculty of Law, UCPH
15:10 – 16:00 Civil justice in transition  
By rofessor in Civil Procedure Clement Salung Petersen
(The lecture will be held in Danish.)
16:00 – 17:00 Reception outside the auditorium.

Registration

All are welcome, but registration is required. Please register using this registration form no later than Wednesday, 27 February 2019, 12:00.