Specialeemner – Københavns Universitet

Forslag til specialeemner inden for CORAs område

Kontaktperson er angivet i parentes

 • En komparative analyse af fortrolighed i mægling med henblik på at undersøge hvilken regulering af fortrolighed bedst understøtter mæglingsinstitutionen (Lin Adrian).
 • Hvilke former for online-mægling findes, og hvilke fordele og ulemper er forbundet mægling i denne form? (Lin Adrian).
 • Fotografering og offentliggørelse af billeder af andre – særligt billeder optaget med skjult kamera (Trine Baumbach).
 • Afgrænsningen af medieansvarslovens anvendelsesområde i relation til materielle pressedelikter (Trine Baumbach).
 • Samtykke til offentlige myndigheders persondatabehandling (Peter Blume).
 • Databeskyttelse i digital forvaltning (Peter Blume).
 • Databeskyttelsesrådgiverens rolle i offentlige myndigheder (Peter Blume).
 • Anvendelsesområdet for straffelovens § 264d (Anna Louise Lundsgaard Fink).
 • Praksis fra EMD og danske domstole i injuriesager (Anna Louise Lundsgaard Fink).
 • Hvilken betydning har Aarhus-konventionen om borgernes ret til information, deltagelse og klageadgang i forhold til den traditionelle forvaltningsret (Peter Pagh).
 • I hvilket omfang fraviger Natura 2000 beskyttelsen efter EU’s habitatdirektiv de almindelige forvaltningsretlige regler mht. sagens oplysning, afvejning og håndhævelse af overtrædelser af lovgivningen samt borgernes prøvelsesadgang – belyst med udgangspunkt i EU-domstolens domme (Peter Pagh).
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar (Peter Pagh).
 • Betydningen af civilprocessens rammer for domstolsprøvelse af forvaltningsakter (Peter Pagh).  
 • Servitutters retlige status i forhold til offentligretlig regulering og grundlovens § 73 (Peter Pagh).
 • EU og dets medlemslande har fastsat grænser for, hvor meget CO2 en række virksomheder har lov til at udlede per år og på det grundlag fordelt CO2-kvoter. Hvilke rettigheder og forpligtelser omfatter tildelingen, hvordan tildeles kvoterne og hvilken retlig status har de? (Anita Rønne).
 • I hvilket omfang kan medlemsstaterne støtte produktion og forbrug af vedvarende energi uden at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler? Det vil være relevant at inddrage nyere EU domme (f.eks. Essent og Aaland) og de seneste initiativer fra EU Kommissionen (vinterpakken november 2016) (Anita Rønne).
 • Tilladelser til at efterforske og udvinde olie og naturgas meddeles for perioder op til 30-50 år. I hvilket omfang er det muligt at ændre vilkår i tilladelserne? (Anita Rønne).
 • Samarbejdet mellem politi og forsvar (Henrik Stevnsborg).
 • Politilovens nye § 2a om intelligence led policing og open source intelligence (Henrik Stevnsborg).