Lundbeckfonden finansierer juridisk projekt – Københavns Universitet

18. september 2017

Lundbeckfonden finansierer juridisk projekt

Lundbeckfonden har støttet forskningsprojektet ”Juridiske rammer for forskeres anvendelse af sundhedsdata” med godt 4 mio kr. Projektet er forankret på SDU med Kent Kristensen som PI og samler en forskergruppe fra SDU, AU og KU. Fra Det Juridiske Fakultet deltager Peter Blume som persondataretlig redaktør og Janne Rothmar Herrmann som forfatter.

Danmark har i international sammenhæng en unik samling af sundhedsdata, som rummer et betydelig forskningsmæssigt potentiale, og der efterspørges blandt forskere og forskningsinstitutioner tilgængelig og systematiseret viden om reglerne for brug af sundhedsdata til forskning. Nærværende forskningsprojekt har til formål at imødekomme dette behov ved at tilvejebringe et samlet, systematiseret og let tilgængeligt billede af reglerne om brug af sundhedsdata til gavn for patienter og forskning.

I de senere år er der gennemført flere ændringer i EU retten, som har betydning for dansk forskning, og som øger behovet for viden om reglerne for brug af helbredsoplysninger til forskning. En af disse ændringer er EU’s databeskyttelsesreform, der bl.a. har ført til databeskyttelsesforordningen, som fra maj 2018 regulerer danske forskeres brug af sundhedsdata til forskning. 

Databeskyttelsesforordningen ændrer på det retlige grundlag for sundhedsvidenskabelig forskning. Det gælder mulighed for forskning med lempede samtykkeregler og lettere adgang til videreanvendelse af data til andre formål. Forordningen medfører også krav til udformning af researchdesign for at opfylde krav til dataminimering, oplysningspligt, tilbagekaldelse af samtykke, sletning og udarbejdelse af konsekvensanalyse til fastlæggelse af beskyttelsesniveau.

Regelændringerne har øget behovet for viden om brug af sundhedsdata til forskning, og der peges blandt forskerne særligt på, at en administrativt stadig mere kompleks og krævende regulering udgør en praktisk og ressourcekrævende udfordring. Det har dermed også samfundsmæssig betydning at skabe klarhed om reglernes indhold og formidle denne viden til forskere og myndigheder.