Samarbejdspartnere

Mange af forskerne i CIS er tilknyttet faglige netværk – særligt i nordisk og europæisk regi – hvor de som eksperter indgår i udviklingen af deres fagområder.

 

Netværk

Formål

Deltagere

American Bar Association on Dispute Resolution

Organisationens formål er at promovere alternative konflikthåndteringer samt viden og praksis herom.

Lin Adrian

Collaborative Research Network on Law and Emotion

Netværkets mål er at samle forskere fra hele verden og fra forskellige discipliner for at diskutere følelsers rolle i retsvæsenet.

Louise Victoria Johansen

CEFL - Commission on European Family Law

Kommissionen arbejder på at skabe grundlag for en højere grad af harmonisering af de familieretlige love i Europa, især ved komparativ forskning med inddragelse af nationale eksperter.

Ingrid Lund-Andersen

COST - European Cooperation in Science and Technology - Cultures Of Victimology

COST handlingsgruppe søger at udvikle en innovativ, funktionel og overgribende teoretisk ramme for kulturel viktimologi.

Ida Helene Asmussen

Louise Victoria Johansen

ECPI - European Criminal Policy Initiative

 

International gruppe af forskere der arbejder for promoveringen af fundamentale retslige principper, såsom principperne: lighed, proportionalitet, subsidiaritet eller kohærens gennem analyser af nutidige lovgivninger, lovforslag samt andre EU-retslige kilder.

Thomas Elholm

European Forum for Restorative Justice

Et forum for europæisk samarbejde om genoprettende ret, bestående af forskere såvel som praktikere.

Katrine Barnekow Rasmussen

European Group on Sentencing and Penal Decision-Making

Målet bag denne arbejdsgruppe er at samle forskere og praktikere - primært fra Europa - der arbejder i feltet med afsoning og strafudmåling.

Louise Victoria Johansen

FL-EUR - Family Law in Europe

Akademisk netværk bestående af 29 europæiske familieretseksperter.

Ingrid Lund-Andersen

IACL - The Danish Executive Committee for Comparative Law

Dansk komité under The International Academy of Comparative Law (IACL), hvis formål er at foretage komparative studier af retssystemer.

Ingrid Lund-Andersen

IACM - International Association for Conflict Management

Forskernetvæk der engagerer sig i at udvikle og formidle teori, forskning og erfaringer med henblik på at forstå og forbedre konflikthåndtering i familie-, organisatoriske-, samfundsmæssige- og internationale rammer.

Lin Adrian

IAPL - International Association of Penal Law

 

 

En platform for udveksling af ideer blandt specialister i straffelovgivning, herunder kriminalpolitik og kodifikation af straffelovgivningen; komparativ strafferet; menneskerettigheder i forvaltningen af retssystemet og international strafferet.

Thomas Elhom

Nordic Network for Mediation Research

Netværk til udveksling af viden og informationer om mægling og at understøtte kollaborationer.

Lin Adrian

Ida Helene Asmussen

Katrine Barnekow Rasmussen

Nordisk Politiforskningsnetværk

Netværk til informationsudveksling og samarbejde inden for politiforskning.

Lars Holmberg

 ODR-Foreningen

Foreningen samler praktikere og forskere i udforskningen af online konflikthåndtering.

 Lin Adrian

Victims of Violence with Cognitive and Mental Disabilities in the Justice System

Følgegruppe der kvalificerer forskningsprojekter vedrørende voldsofre.

Ida Helene Asmussen