Nuværende forskningsprojekter – Københavns Universitet

Dansk > Forskningsprojekter

Nuværende forskningsprojekter

En vigtig del af forskningsaktiviteterne i CIS foregår gennem kollektive projekter, som involverer centrets medlemmer samt partnere uden for centret. CIS medlemmer arbejder for tiden med en række større interdisciplinære forskningsprojekter, hvoraf de fleste er eksternt finansierede:

Privacy

Det danske grundforskningscenter PRIVACY blev etableret I september 2017 med en bevilling på 50 millioner kr. fra Danmarks Grundforskningsfond (DNRF).

Centret er placeret ved Det Teologiske Fakultet, og Helle Vogt samt 3 ph.d.ere og postdocs er medlemmer af både PRIVACY og af CIS. PRIVACY gruppen undersøger, hvordan opfattelser af det private former relationerne mellem individer og samfundet gennem forskellige historiske kontekster. PRIVACY fokuserer på perioden 1500-1800, hvor der sker grundlæggende forandringer i individets relation til samfundet. Projektet inddrager fagområderne kirkehistorie, historisk arkitektur, retshistorie og idehistorie. Formålet er at systematisere historisk viden om de dynamikker, der former, skaber og hindrer privathed i samfundet, at skabe en interdisciplinær metode for at indfange sådanne dynamikker, og at skabe et stærkt internationalt forskningsmiljø der er engageret i historisk forskning på højeste niveau. Dette projekt adresserer CIS fokusområderne Kultur, Forestillinger og Værdier samt Mennesker og Institutioner..

Ofre i retssystemet

Projektet er støttet af Offerfonden med 4,7 millioner kr. Lars Holmberg, Lin Adrian, Louise Victoria Johansen og Ida Helene Asmussen undersøger ofres oplevelse af retsprocessen, et perspektiv som kombineres med en analyse af, hvordan institutioner såsom politi og retten opfatter og kategoriserer ofrene. Metoden er kvalitativ og anvender bade interviews og deltagerobservation. Formålet er at bidrage til den internationale offerforskning gennem udvikling af nye analytiske tilgange, at øge vores viden om ofre i retssystemet, og at skabe et informeret grundlag for forbedringer for ofre ift. lovgivning og retsprocesser. Dette projekt adresserer primært centrets fokusområde Mennesker og Institutioner.

Ret og Humaniora

Helle Porsdams professorat i Ret og Humaniora er delvist finansieret af Augustinus Fonden. Idéen er at få udviklet perspektiver på, hvordan ret og humaniora overlapper hinanden. Der fokuseres på to emner: 1) kulturarv – de retligt-kulturelle forhold, som indgår i bevaring, vedligeholdelse, udstilling og digitalisering af kultur/naturarv; og 2) Kulturrettigheder – den del af menneskerettighederne, som omfatter kulturelle spørgsmål.

En ny forelæsningsrække af KU UNESCO fokuserer på emnerne videnskab, samfund og politik og er åben for offentligheden. De bliver afholdt som del af Potsdams UNESCO Chair.

Dette projekt adresserer centrets fokusområder Kultur, Forestillinger og Værdier samt Samfund og Teknologi.

Familieret gennem 100 år – et nordisk perspektiv

Deltagerne i dette projekt består af Ingrid Lund-Andersen og familieretsprofessorer fra alle de nordiske lande. Omkring 1920 blev nye familieretslove introduceret i de nordiske lande, baseret på kvindens ligestilling med manden samt ægtefællernes selvstændighed. Disse regler var et resultat af et omfattende nordisk samarbejde. Nærværende projekts formål er at belyse den historiske udvikling af familieretten op til i dag og at sætte den i sammenhæng med den sociale, kulturelle og politiske udvikling. Hertil kommer overvejelser om fremtidens familieret. Dette projekt adresserer centrets fokusområder Kultur, Forestillinger og Værdier samt Mennesker og Institutioner.

Ekstra information / Sidebar