Butler udgiver ny artikel i Yearbook of European Law – Københavns Universitet

05. februar 2018

Butler udgiver ny artikel i Yearbook of European Law

Besøgende professor ved CECS (Centre for European and Comparative Legal Studies), Graham Butler, har udgivet en ny artikel i Yearbook of European Law om den rolle, som Den Europæiske Unions Domstol kan spille for at løse tværstatslige tvister mellem EU-medlemsstaterne.

Artikel 259 and 273 TEUF give EU-Domstolen kompetence til at træffe afgørelse i tvister mellem EU-medlemsstaterne, forudsat at visse betingelser, der er fastsat i traktaterne er opfyldt. Artikel 259 TEUF vedrører håndhævelse af medlemsstaternes unionsretlige forpligtelser, hvorimod artikel 273 TEUF handler om at bede Domstolen om at være dommer i mellemstatslige tvister, der stammer fra en bilateral eller multilateral aftale, der relaterer sig til traktaternes sagsområde. Historisk set har brugen af begge disse instrumenter i forbindelse med retstvister mellem EU-medlemsstaterne været begrænset og har dermed demonstreret en stærk uafhængig retsordning, som Unionen har opbygget og udviklet. Denne artikel går i dybden med de to instrumenter, der bruges ved tvister mellem EU-medlemsstater, og analyserer i hvilken grad tvister mellem EU-medlemsstater kan indbringes for EU-Domstolen.

Du kan læse artiklen ‘The Court of Justice as an inter-state court’ i det seneste nummer af Yearbook of European Law, fra Oxford University Press her.

For mere om Graham Butlers forskning indenfor EU-retten, se hans profil på Aarhus Universitet, hvor han er adjunkt i EU-ret, og ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han er besøgende professor.