05. februar 2018

Udlevering til umenneskelig eller nedværdigende behandling

Højesteret traf den 31. maj 2017 afgørelse i nogle sager om udlevering af eftersøgte rumænske statsborgere. Højesteret fandt, at fængselsforholdene i Rumænien er så dårlige, at udlevering ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. EMRK artikel 3.

I den offentlige debat blev Højesterets kendelser udlagt på den måde, at der dermed var lukket af for udsendelse af kriminelle til Rumænien. Afgørelserne blev også taget til indtægt for, at der er noget galt med den måde, EMRK fortolkes på af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Afgørelserne er imidlertid ikke en nødvendig konsekvens af praksis ved EMD. Spørgsmålet om konventionskrænkelse afgøres på grundlag af et sæt af bedømmelseskriterier, der rummer en række skønsprægede elementer, som i det konkrete tilfælde. Domspraksis efterlader både et fortolkningsrum og en skønsmargin for de nationale domstole.

Hertil kommer, at den i EU-retten foreskrevne fremgangemåde i problematiske udleveringssager som alt overvejende hovedregel vil føre til, at der tilvejebringes en tilfredsstillende ordning, så konventionskrænkelser undgås. Denne tilgang kan ses som en praktisk udmøntning af det princip om så vidt muligt at undgå fristeder, hvor kriminelle kan unddrage sig straf.

Kapitel 25 Udlevering til umenneskelig eller nedværdigende behandling Professor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet I forskningens og formidlingens tjeneste – Festskrift til professor Lars Bo Langsted, 2018, side 403-432. Forlaget Ex Tuto. ISBN 978-87-420-0010-6.