Den juridiske bacheloruddannelse modtager positiv uddannelsesakkreditering – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Den juridiske bachelor...

13. juni 2017

Den juridiske bacheloruddannelse modtager positiv uddannelsesakkreditering

Akkrediteringsrådet har på deres møde den 8. juni 2017 har truffet afgørelse i sagen om akkreditering af den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet, og således tildelt uddannelsen en positiv uddannelsesakkreditering. 

Det er en anerkendelse af de mange initiativer, der er taget på fakultetet i forbindelse med genakkrediteringen, og et resultat skabt ved en stor og intensiv indsats fra hele fakultetet. 

Den positive uddannelsesakkreditering af bacheloruddannelsen sætter punktum for den to år lange genakkrediteringsproces, og akkrediteringen er gældende til og med den 8. juni 2023. 

I akkrediteringsrapporten skriver Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI):
”Københavns Universitet har arbejdet målrettet og seriøst med en række tiltag, der tager sigte på at imødekomme de kritikpunkter, der blev rejst i den betinget positive akkreditering i 2015.” 

Under kriterium II: Videngrundlag skriver AI:

”Akkrediteringspanelet har i sin vurdering lagt vægt på, at de studerende nu primært modtager vejledning ved forskningsaktive undervisere i forbindelse med udarbejdelsen af deres bachelorprojekt. Det er sikret ved, at universitetet siden akkreditering i 2015 har formaliseret sin praksis og tydeliggjort prioritering af VIP og DVIP på uddannelsen. De studerendes adgang til forskningsmiljøet vil også på sigt blive forbedret ved, at de forskningsaktive underviseres undervisnings- og vejledningsforpligtelse er blevet opnormeret og præciseret. Det bidrager også til, at de samlede forskningskompetencer i forskningsmiljøet bag uddannelsen bliver anvendt på uddannelsen.” 

Om kriterium IV: tilrettelæggelse og gennemførelse fremhæver AI:

”(…) at universitetet siden akkrediteringen i 2015 har arbejdet med rammerne for bachelorprojektet, herunder at sikre et bedre samspil mellem de forskellig vejledningsformer og synliggøre for de studerende, hvad de kan forvente, og hvad der forventes af dem i forbindelse med projektet. Den samlede vejledningsmængde er øget, bl.a. ved at indføre fælles introduktionsforelæsninger. (…) Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at forløbet for bacheloruddannelsen er hensigtsmæssigt tilrettelagt.”

Om kriterium V: Intern kvalitetssikring og – udvikling siger AI:

”Ved akkrediteringen i 2015 bemærkede akkrediteringspanelet også positivt, at universitetet kontinuerligt arbejdede for at skabe en god og effektiv studieadministration, og det er panelets vurdering, at det fortsat er tilfældet. (…) Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har arbejdet målrettet på at styrke og tilpasse uddannelsens administrative understøttelse, så den nu er tilstrækkelig.

Læs mere om indsatserne frem mod genakkrediteringen.