Den civile retspleje under forandring – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2019 > Den civile retspleje u...

Den civile retspleje under forandring

I anledning af Clement Salung Petersens tiltrædelse som professor i civilprocesret inviterer Det Juridiske Fakultet til tiltrædelsesforelæsning.

Den civile retspleje regulerer borgernes adgang til domstolene, hvor de kan få afklaret og fastslået deres retsstilling – og om nødvendigt få gennemtvunget deres ret ved statslig tvang. I Danmark regulerer den civile retspleje også rammerne for domstolskontrol med forvaltningen og lovgivningsmagten. Den civile retspleje har herved stor betydning for vores retsstat og demokrati.

I de seneste årtier har den civile retspleje været genstand for de største forandringer siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919. Forandringerne skyldes navnlig gennemførelsen af en række omfattende lovreformer, domstolenes (navnlig Højesterets) retsskabende rolle samt europæiseringen af dansk ret gennem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten. Forandringerne har stor betydning både for den civile retspleje og for juristernes rolle heri.

Sideløbende hermed er antallet af civile sager ved de danske domstole faldet drastisk i nyere tid. I 2017 var antallet af civile byretsafgørelser således ca. 75 % lavere end i 1987. I samme periode har alternative tvistløsningsformer som voldgift og konfliktmægling vundet frem. Det indebærer, at domstolene i stigende grad får til opgave at understøtte og kontrollere alternativ tvistløsning, hvilket blandt andet rejser vigtige principielle spørgsmål om partsautonomiens grænser og den offentlige interesse.

I denne tiltrædelsesforelæsning vil professor Clement Salung Petersen belyse disse forandringer og deres betydning for den civile retsplejes grundlæggende principper. Han vil desuden komme med sit bud på, hvordan den juridiske forskning og jurauddannelserne bør forholde sig hertil.

Tid: 5. marts 2019 kl. 15.00 – 16.00 med efterfølgende reception

Sted: Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Program

15.00 – 15.10 Velkomst
v. dekan Jacob Graff Nielsen, JURA, Københavns Universitet
15.10 – 16.00 Den civile retspleje under forandring
v. professor i civilprocesret Clement Salung Petersens
(Forelæsningen vil blive afholdt på dansk)
16.00 – 17.00 Reception uden for auditoriet


Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular senest onsdag den 27. februar 2019, kl. 12.00.