Trafficking in Women - an International Crime from a Danish Perspective – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Trafficking in Women -...

14. september 2009

Trafficking in Women - an International Crime from a Danish Perspective

Artiklen behandler kriminaliseringen af menneskehandel. Med udgangspunkt i den internationale og nationale historiske udvikling gennemgås den retlige proces med vedtagelse bl.a. af FN's Palermo Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særligt handlet med kvinder og børn (2000), og EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel (2002), der førte frem til vedtagelsen af straffelovens § 262 a.

Der peges bl.a. på, at straffelovsbestemmelsen skal fortolkes i lyset af de bagvedliggende internationale instrumenter, og at Danmark - som også påpeget af EU Kommissionen - burde overveje at indføje rammeafgørelsens bestemmelse om et eventuelt samtykkes betydning. Endvidere peges på, at da størsteparten af de kvinder, der bliver handlet, bliver handlet til udnyttelse i prostitution, kan menneskehandel ikke bekæmpes uden at staterne, og herunder Danmark, forholder sig til fænomenet prostitution. 

Artiklen kan læses i Scandinavian Studies in Law. Volume 54. Criminal Law, s. 213-235.