Politireformens virkninger – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Politireformens virkni...

10. september 2008

Politireformens virkninger

- Det er synd for politiet - og det er os, det går ud over. Sådan lyder vurderingen af borgernes syn på politiet ét år efter, at politireformen er trådt i kraft. Rigspolitiet har netop udgivet tre rapporter om politireformens virkninger udarbejdet af professor Flemming Balvig og Lektor Lars Holmberg ved Det Juridiske Fakultet.  

Politiet opfattes af borgerne i 2007 som værende mindre synligt, mindre tilgængeligt, mindre effektivt og i besiddelse af et ringere lokalkendskab, end det var tilfældet i 2006. Problemerne i lokalområderne synes at vokse efter et markant fald; flere borgere end tidligere er bekymrede for at blive udsat for kriminalitet. Den faktiske risiko for at blive ramt af kriminalitet er ikke længere faldende.

På trods heraf er den generelle vurdering af og tillid til politiet ikke påvirket - den ligger på samme niveau som ved årtusindeskiftet. Fire ud af fem udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet, og en tilsvarende andel er enige i, at politiet gør deres bedste. Samtidig er den andel af befolkningen, der mener, at politiet mangler ressourcer, vokset kraftigt, og udgør i 2007 en overvældende majoritet.

Konklusionen på borgernes vurdering af politireformen år ét er derfor følgende: Efter en række år med forbedringer i lokalområderne er udviklingen i 2007 nu langsomt gået den anden vej, samtidig med, at det lokale politi stort set opleves som forsvundet, og politiet i manges øjne yder en dårligere indsats end førhen. Dette får imidlertid ikke hovedparten af befolkningen til at kritisere politiet mere generelt, men fremkalder snarere forståelse for politiets vanskelige situation. Borgerne er tilsyneladende ikke af den opfattelse, at politiet selv har ansvaret for, hvad der ind imellem opleves som en mangelfuld indsats.

Om de tre rapporter

Rigspolitiet har indgået aftale med Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet om, at der løbende foretages evalueringer af politireformens virkninger. Evalueringerne skal bl.a. fokusere på borgernes opfattelse af politiets indsats samt borgernes tryghed før og efter reformen og oplevelsen blandt politiets samarbejdspartnere af reformens virkninger.

Flemming Balvig, professor, dr. jur., mag.scient.soc, og Lars Holmberg, lektor, mag.scient., ph.d., har i samarbejde med Socialforskningsinstituttet gennemført en "før måling", som tager temperaturen på forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar 2007. Resultaterne af denne undersøgelse findes i:

rapporten "Fem minutter i tolv" (pdf).

Som noget ekstra er der gennemført en tilsvarende undersøgelse i december 2007. Resultaterne af denne undersøgelse findes i:

rapporten "Politireformen år ét" (pdf).

Ud over de to befolkningsundersøgelser har Charlotte Klinge-Christensen fra Synovate Vilstrup stået for kvalitative fokusgruppediskussioner om danskernes holdning til og oplevelse af politiets indsats. Flemming Balvig og Lars Holmberg har i samarbejde med Charlotte Klinge-Christensen på den baggrund udarbejdet en rapport om forholdet mellem politiet og befolkningen umiddelbart efter politikredsreformen 1. januar 2007.

Se rapporten "Fem minutter over tolv" (pdf)

Den næste undersøgelse af forholdet mellem politi og befolkning skal gennemføres ultimo 2008 og herefter igen i 2010, hvor politireformen forventes næsten fuldt implementeret.

Kontakt

Lektor Lars Holmberg, tlf. 35 32 33 33 
Professor Flemming Balvig, tlf. 35 32 33 25