Ansvar når private varetager omsorgsydelser – Københavns Universitet

Ansvar når private varetager omsorgsydelser

Det er ikke på forhånd givet, hvilke juridiske problemstillinger der vil opstå i forbindelse med en konkret udlicitering af offentlige opgaver. Men det er typisk, at udlicitering rejser juridiske problemstillinger, der er knyttet til forskellige juridiske fagområder, eksempelvis kontraktret, erstatningsret, kommunalret og udbudsret. Som konkrete eksempler kan nævnes: hvilke opgaver kan udliciteres? varetagelse af sociale hensyn ved udlicitering og borgernes retsstilling ved udlicitering. Projektet beskæftiger sig med sådanne juridiske problemstillinger.

Projektet er fokuseret på udlicitering af klassiske velfærdsydelser som pleje, pasning og sundhedsydelser. Disse ydelser er kendetegnede ved at have tjenesteydelser som centrale realydelser, og ved at disse tjenesteydelser leveres direkte til borgere, der i en kontraktuel sammenhæng er tredjemand. Projektet kommer således til at analyserer situationer kendetegnede ved relationer mellem tre parter: en offentlig part (ansvarlig for at opgaven varetages, bestiller af tjenesteydelsen og kontraktpart), en privat part (leverandør og kontraktpart) og borgeren (modtager af tjenesteydelsen og rettighedshaver i forhold til den offentlige part).

Projektet drager fordel af den betydelige spændvidde i juridisk faglighed, der findes i CEVIA, da det gør det muligt at analysere problemstillinger ud fra flere juridiske fagområder. Denne holistiske tilgang til temaet er unik i Norden.

I en retsvidenskabelig sammenhæng giver projektet mulighed for at opsamle viden om de metodiske udfordringer, der er forbundet med at arbejde med problemstillinger, som er komplekse i den forstand, at deres løsning involverer regler fra flere retsområder, og som går på tværs af traditionelle skel i retsvidenskaben, ikke mindst sondringen mellem offentlig ret og privatret.

Deltagere:

  • Professor Vibe Ulfbeck
  • Lektor Andreas Ehlers
  • Professor Ole Hansen
  • Professor Steen Treumer
  • Professor Rasmus Feldthusen
  • Lektor Ivan Sørensen
  • Lektor Stine Jørgensen
  • Professor Karsten Naundrup Olesen

Publikationer:
Ansvar når private varetager omsorgsudelser