Processpil – Københavns Universitet

FIRE > Uddannelse > Processpil

Processpil

Processpil i skatteret 

Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC i efteråret 2016 igen et processpil i skatteret for studerende ved Københavns Universitet, der er tilmeldt faget Skatteret og Grundlæggende Skatteret, eller som har bestået førnævnte fag i et tidligere semester.  Processpillet afvikles som udgangspunkt hvert efterår.

Studerende, der tidligere har deltaget i processpillet, kan ikke deltage. Studerende, som er eller har været ansat ved SKAT eller i Landsskatteretten kan heller ikke deltage. Efter ansøgning kan der dog konkret dispenseres herfra. 

Processpillet går ud på at føre en fiktiv klagesag ved Landsskatteretten.

Formålet med processpillet er at give deltagerne mulighed for at prøve kræfter med en skatteretlig problemstilling i praksis samtidig med, at de får indblik i sagsgangen ved Landsskatteretten. Deltagerne får således lejlighed til at anvende deres teoretiske viden på en realistisk sag og opnår derved en praktisk erfaring med afgrænsede skatteretlige problemstillinger. 

Processpillet består af en skriftlig og en mundtlig runde. I den skriftlige runde får holdene mulighed for først at agere repræsentant for en skatteyder og derefter skal de præsentere SKATs synspunkter. Der skal således udarbejdes et skriftligt indlæg fra både skatteyderen og fra SKAT. På baggrund af de skriftlige indlæg udvælges to hold, der skal repræsentere henholdsvis skatteyderen og SKAT ved den mundtlige procedure, der foregår i Landsskatteretten. 

Der må påregnes et tidsforbrug på minimum 20 timer pr. deltager. Heri er ikke medregnet den mundtlige procedure og forberedelse heraf. 

Spørgsmål til processpillet kan stilles til professor Rasmus Kristian Feldthusen.