Publikationer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration > Publikationer

Publikationer (registreret fra 2010)

Lin Til toppen Adrian

 • Adrian, L 2013, ' Procesretfærdighed – det er også måden der tæller ', Juristen nr. 3, 2013, s. 107-116.
 • Adrian, L 2013, ' Regulation of Dispute Resolution in Denmark: Mediation, Arbitration, Boards and Tribunals ', i Felix Steffek and Hannes Unberath (eds.), Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, s. 115-133
 • Adrian, L 2013, ' Om nytten af et sprogligt blik på retsmægling ', RELINE Nyhedsbrev, nr. 6, s. 2-3
 • Adrian, L 2012, Retsmægling – et reelt alternativ til domstolsbehandling af konflikter?, Juristen, vol. 94. årgang, nr. 2, 2012, s. 51-56.
 • Adrian, L 2012, Mellem retssag og rundbordssamtale: Retsmægling i teori og praksis. Djøf Forlag, København, 440 sider.
 • Adrian, L 2012, Mellem retssag og rundbordssamtale: Retsmægling i teori og praksis. Ph.d.-afhandling, afleveret 19. august og forsvaret 18. november 2011, Print: Grafisk – KU, 327 sider.

Kasper Ullerup Bach

 • Bach, KU 2011, Tilsynet med kommunal EU-statsstøtte, Juristen 2011, nr. 5/6; p. 139-145. 

Til toppen Trine Baumbach

Til toppen Peter Blume

Niels FengerTil toppen

 • Fenger, N 2013, Forvaltningsloven med kommentarer, Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København 947 sider.
 • Fenger, N 2013, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 2. udg., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København 74 sider.
 • Fenger, N 2013, The Court of Justice of the European Union, i Mathijsen, A guide to European Union law, 11. udg., s. 145-178.
 • Fenger, N 2013, New challenges for administrative law theory, i Lind og Reichel (red.), Administrative law beyond the state, s. 120.
 • Fenger, N 2013, TEU’s præambel og TEU Afsnit I samt afsnit II, EU-Karnov 2013, bind 1, kap. 3.
 • Fenger, N 2013, TEUF’s indledende bestemmelser, EU-Karnov 2013, bind 2, kap. 1.
 • Fenger, N 2013, Administrativt samarbejde, EU-Karnov 2013, bind 3, kap. 36.
 • Fenger, N 2013, Den Europæiske Unions Domstol, organisation og procedure, EU-Karnov 2013, bind 3, kap. 47.
 • Fenger, N 2013, Den Europæiske unions Domstols beføjelser, EU-Karnov 2013, bind 3, kap. 48.
 • Fenger, N 2013, Almindelige og afsluttende bestemmelser, EU-Karnov 2013, bind 3, kap. 56.
 • Fenger, N 2013, Den automatiserede forvaltning - tekniske og retlige udfordringer, Nordisk Administrativt Tidsskrift 2013, s. 22.
 • Fenger, N 2013, Jon Andersen, Offentlighed I forvaltningen, UfR 2013 B 460.
 • Broberg, M & Fenger, N 2013, Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. Larcier, Bruxelles.
 • Broberg, M & Fenger, N 2013, ' Variations in Member States’ Preliminary References to the Court of Justice—Are Structural Factors (Part of) the Explanation? ' European Law Journal, http://dx.doi.org/10.1111/eulj.12045
 • Broberg, M & Fenger, N 2013, ' Variaţii privind trimiterile preliminare la Curtea de Justiţie provenite din statele membre – Sunt factorii structurali (parte a) explicaţiei?' Revista Romana de Drept European , nr. 3, s. 121-136.
 • Fenger, N 2012, Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte. Anmeldelse af Jakob Schiøler: Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte, DJØF, 434 sider. Juristen, s. 167-168.
 • Fenger, N 2012, The Distinction between New and Existing State Aid, European Law Reporter, s. 147-158.
 • Fenger, N , Sánchez Rydelski, M & van Stiphout, T 2012, European Free Trage Association(EFTA) and European Economic Area (EEA). 1. udg., Wolters Kluwer Law & Business.
 • Fenger, N 2012, Forvaltningsloven som minimumslov - 25 år efter. J-C Bülow, J Møller, J Olsen & S Rønsholdt (red), i: Forvaltningsloven 25 år. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 69-89.
 • Fenger, N 2012, Unionens Charter om grundlæggende rettigheder og dets betydning for dansk offentlig ret. T Baumbach & P Blume (red), i: Retskildernes kamp: Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 103-135.
 • Fenger, N 2012, Lidt om parts mulighed for at få EU-Domstolen til at omformulere et præjudicielt spørgsmål. N Fenger, M Bryde Andersen, LB Langsted & L Lindencrone Petersen (red), i: Festskrift til Erik Werlauff. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 143-160.
 • Fenger, N 2012, Om berettigede forventninger og EU-stridig statsstøtte. J Hartig Danielsen, K Hagel-Sørensen, C Heide-Jørgensen & R Nielsen (red), i: Festskrift til Jens Fejø. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 99-117.
 • Fenger, N 2011, Procedura trimiterii preliminare la Curtea Europeana de Justitie , Kluwer.
 • Fenger, N 2011, Preliminary rulings to the Court of Justice, Oxford University Press.
 • Fenger, N 2011, EU-stridige afgørelser og dansk rets regler om retskraft og frister for at gøre krav gældende, UfR 2011 B, p. 313-322.
 • Fenger, N 2011, Om offentlige myndigheders erstatningsansvar og EU-retten som supplement til dansk rets almindelige regler, Juristen 2011, p. 87-101.
 • Fenger, N 2011, Anmeldelse af: Peter Oliver m.fl., Free Movement of Goods in the European Union , UfR 2011 B, p. 19.
 • Fenger, N 2011, Anmeldelse af: Dimitri Weil: Toldret og retssikkerhed - EU-rettens påvirkning af toldretlige afgørelser i Danmark, Juristen 2011, p. 190-192.
 • Fenger, N & Broberg, M 2011, Trimiteri preliminare ca drept - al cui însă? Măsura în care pot fi atacate deciziile de efectuare a unei trimiteri preliminare , Revista română de drept european 2011, p. 40-54.
 • Fenger, N & Broberg, M 2011, Lissabon-Traktatens ændringer i Unionens judicielle system, EU-ret & Menneskeret 2011, p. 85-103.
 • Fenger, N & Broberg, M 2011, Preliminary references as a right - but for whom? The extent to which preliminary reference decisions can be subject to appeal , European Law Review 2011, p. 276-288.
 • Fenger, N & Broberg, M 2011, Voyaging from Lisbon to Luxembourg, The European Union's judicial system following the Lisbon Treaty, European Law Reporter 2011, p. 160-175.
 • Fenger, N & Broberg, M 2011, Finding light in the darkness: on the actual application of the acte clair doctrine, Yearbook of European Law 2011, p. 180-212.
 • Fenger, N 2010, Finally finalité? Carsten Henrichsen m.fl. (red.), i: Ret, Informatik og Samfund – Festskrift til Peter Blume, Djøf Forlag 2010, s. 189-210.
 • Fenger, N 2010, Eu-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, Djøf Forlag 2010, 66 sider.
 • Fenger, N Broberg, M 2010, Theorie und Praxis der Acte-clair-Doktrin des EuGH, Europarecht 2010, s. 835.
 • Fenger, N 2010, Den forvaltningsretlige teoris udfordringer i starten af det 21. århundrede, Juristen 2010, s. 275-284.
 • Fenger, N & Broberg, M 2010, L'application de la théorie de l'acte clair par les juridictions des États membres , Revue Trimestrielle de droit Européen 2010, s. 861-884.
 • Fenger, N & Schønberg, S 2010, Market access, restrictions on use of lawfully marketed products and Article 34 TFEU. Koch m.fl. (red), i: Europe The New Legal realism, essays in Honour of Hjalte Rasmussen, s. 171-189.
 • Fenger, N & Broberg, M 2010, All or nothing at all - om kære af præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen, UfR 2010 B, s. 223.
 • Fenger, N 2010, EU-Domstolens Acte Clair doktrin - i teori og praksis, Europarättslig tidskrift 2010, s. 488 (s.m. Morten Broberg).
 • Fenger, N 2010, Sondringen mellem ny og eksisterende statsstøtte, UfR 2010 B, s. 93.
 • Fenger, N 2010, TEU's præambel og TEU Afsnit I samt afsnit II, EU-Karnov 2010, bind 1, kap. 3, s. 72-111.
 • Fenger, N 2010, TEUF's præambel og principperne, EU-Karnov 2010, bind 2, kap. 1, s. 191-232.
 • Fenger, N 2010, Administrativt samarbejde, EU-Karnov 2010, bind 3, kap. 36, s. 3740.
 • Fenger, N 2010, Den Europæiske Unions Domstol, organisation og procedure, EU-Karnov 2010, bind 3, kap. 47, s. 4047-4120.
 • Fenger, N 2010, Den Europæiske unions Domstols beføjelser, EU-Karnov 2010, bind 3, kap. 48, s. 4121-4162.
 • Fenger, N 2010, Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser, EU-Karnov 2010, bind 3, kap. 51, s. 4169-4198.
 • Fenger, N 2010, Almindelige og afsluttende bestemmelser, EU-Karnov 2010, bind 3, kap. 56, s. 4267-4288.

Til toppen Michael Gøtze

Morten HeibergTil toppen

Til toppen Carsten Henrichsen

 • Henrichsen, CM 2013, ' Kommunalreformer i Danmark ' Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 2013, nr. 1, s. 5-21.
 • Henrichsen, CM 2013, ' Eksperimentel lovgivning: Om brug af revisions- og ophørsklausuler i lovgivningen '. i HP Graver, I Hjort Kraby & M Stub (red), Forsker og formidler: Festskrift til Erik Magnus Boe. Universitetsforlaget, Oslo, s. 149-172.
 • Henrichsen, CM 2013, ' Aftaler om offentlig myndighedsudøvelse '. i KH Søvig, S Eskeland Schütz & Ø Rasmussen (red), Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, Bergen, s. 193-206.
 • Henrichsen, CM 2013, ' Privatretlige aftaler med det offentlige '. i T Gammeltoft-Hansen, IE Koch, B Lemann Kristiansen & S Schaumburg-Müller (red), Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted-Hansen. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 45-63.
 • Henrichsen, CM 2013, Dansk kommunalret: Grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning. vol. CORA skrifter 1, Foreløbig udgave udg., CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration, Københavns Universitet. E-bog 235 sider.
 • Henrichsen, CM 2013, Årsberetning 2012 for CORA.
 • Henrichsen, CM 2013, ' Farumkommissionens beretning - et år efter ' Administrativ Debat, s. 35-37.
 • Henrichsen, CM 2013, ' 30 år med New Public Management ' Futuriblerne, vol 41, nr. 3-4/2013, s. 24-35.
 • Henrichsen, CM (red.) 2013, ' 30 år med NPM: Et kritisk review af New Public Management ' Futuriblerne, vol 41, nr. 3-4/2013.
 • Sletnes, I, Henrichsen, CM, Lundin, O & Määkinen, E 2013, Kommunallovene i Norden: En kartlegging og sammenligning. vol. HiOA Rapport nr. 13, Høgskolen i Oslo og Akershus. 798 sider.
 • Henrichsen, CM 2012, Administrative sanktioner – i forhold til kommunal forvaltning, Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 1, s. 62-82.
 • Henrichsen, CM 2012, Farumkommissionens beretning, Futuriblerne , vol. 2012 årgang 40, nr. 3-4, s. 13-28 (www.Fremtidsforskning.dk og www.jura.ku.dk/cora).
 • Henrichsen, CM 2012 (red), Undersøgelseskommissioner, Futuriblerne, vol. 2012 årgang 40, nr. 3-4, 51 sider (www.Fremtidsforskning.dk og www.jura.ku.dk/cora).
 • Henrichsen, CM 2012, Offentlig forvaltning – Grundbog i forvaltningslære. 3. udg., Karnov Group, København, 718 sider.
 • Henrichsen, CM 2012, Afgørelsesbegrebet i forvaltningsretten. J-C Bülow, J Møller, J Olsen & S Rønsholdt (red), i: Forvaltningsloven 25 år. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 147-166.
 • Henrichsen, CM 2012, Global Governance - en udfordring til dansk forvaltningsret?  P Blume & T Baumbach (red), i: Retskildernes kamp. Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 179-217.
 • Henrichsen, CM 2011, Regeringserklæringen af 30. september 1968 om politiske registreringer. En kommentar til PET-Kommissionens beretning. Per Andersen et al. (eds.), i: Liber Amicorum Ditlev Tamm . Law, History and Culture . Festskrift til Ditlev Tamm, Djøf Publishing 2011, p. 727-743.
 • Henrichsen, CM 2011, Oplæg til høring om ny Offentlighedslov ved Folketingets Retsudvalg, Christiansborg 26/1 2011 (6 pp.), http://jura.ku.dk/cora/nyheder/ny-offentlighedslov/Ft-Retsudvalg-CH.pdf/ .
 • Henrichsen, CM 2011, Sanktionering af fejl og forsømmelser i det offentlige , Indledning til CORA-Seminar, Det Juridiske Fakultet 25/11 2011 (3 pp.), http://jura.ku.dk/pdf/cora/seminar-konferencemateriale/2011/ansvarsseminar/carsten-henrichsen.pdf/ .
 • Henrichsen, CM 2010, Administrative Justice in a Scandinavian Legal Context. From a Liberal and a Social State to a Market State or a Milieu State.  Michael Adler (ed.), i: Administrative Justice in Context, Hart Publishing, Oxford and Portland Publishing 2010, pp 321 - 350.
 • Henrichsen, CM, Rytter, JE & Rønsholdt, S 2010 (red.), Ret, Informatik og Samfund – Festskrift til Peter Blume. Djøf Forlag 2010, 606 sider.
 • Henrichsen, CM 2010, Offentlighedsprincippets anvendelse på offentlig-privat virksomhed - En kommentar til Offentlighedskommissionens betænkning .  Carsten Henrichsen m.fl. (red.), i: Ret, Informatik og Samfund - Festskrift til Peter Blume , Djøf Forlag 2010, s. 463-480.
 • Henrichsen, CM 2010 (red.), Strategier til bekæmpelse af volumensyge i det offentlige. Temanummer af Futuriblerne - Tidsskrift for Fremtidsforskning, nr. 3-4/2010, Selskabet for Fremtidsforskning, 42 sider (udgivet elektronisk på http://www.fremtidsforskning.dk/ ).
 • Henrichsen, CM 2010, Småt er godt - stort er bedre. Om centralisering af den 'objektive sagsbehandling' .  Futuriblerne - Tidsskrift for Fremtidsforskning, nr. 3-4/2010, s. 16-26 ( http://www.fremtidsforskning.dk/ ).
 • Henrichsen, CM 2010, 26 skridt frem - og et stort skridt tilbage. En kommentar til offentlighedskommissionens betænkning. Henning Koch et al (eds.), i: Europe. The New Legal Realism, Essays in Honour of Hjalte Rasmussen, Djøf Publishing 2010, s. 247-262.
 • Henrichsen, CM 2010, Privatisering og patientrettigheder. Anmeldelse af Helle Bødker Madsen: Privatisering og patientrettigheder (disputats), Djøf-forlag 2010, 497 sider. Ugeskrift for læger 2010.172(25). s. 1920.
 • Henrichsen, CM 2010, § 24 – En bombe under offentlighedsprincippet. Kronik i Information 16/12 2010.

Peter MortensenTil toppen

Til toppen Peter Pagh

Til toppenAnita Rønne

 • Rønne, A , Anker, HT & Olsen, BE 2013, ' Country Report Denmark: Landmark Energy Agreement and New Rules ' eJournal (The IUCN Academy of Environmental Law) , vol 2013, nr. 4, s. 132-137.
 • Rønne, A 2013, ' Regulatory provisions governing key aspects of unconventional gas extraction in Denmark '. i Regulatory provisions governing key aspects of unconventional gas extraction in Denmark. s. 1-33.
 • Rønne, A 2013, ' Der er brug for forenkling og fælles regler ' Om Energi, s. 18.
 • Rønne, A, Anker, HT & Olsen, BE 2012, Country Report: Denmark, eJournal (The IUCN Academy of Environmental Law), nr. 1, s. 79-85.
 • Rønne, A 2012, Energiens vej fra et nationalt anliggende til et europæisk. T Baumbach & P Blume (red), i: Retskildernes kamp: Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. 1. udg., vol. 1, Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 279-293.
 • Rønne, A 2012, Smart Grids and Intelligent Energy Systems: A European Perspective. MM Roggenkamp, L Barrera-Hernández, DN Zilman & I del Guayo (red), i: Energy networks and the law: Innovative Solutions in Changing Markets. vol. 1, Oxford University Press, s. 141-161.
 • Rønne, A 2012, The Interface between European Union Energy, Environmental and Competition Law, Julia Laffranque (ed.) i: Reports of the XXV FIDE Congress, University of Tartu, Denmark, p. 121-131.
 • Rønne, A 2012, Towards a Sustainable Energy Mix – New Horizons and Pittfalls for the Legal Regime, The European Group on Ethics in Science and New Technologies, European Commission, 2012, s. 61-74.
 • Rønne, A 2012, Sustainable Development, Section in 2nd Report of the Committee on Legal Principles relating to Climate Change, International Law Society (ILA), Sofia 2012, http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1029.
 • Rønne, A 2012, Lov om Nordsøfonden, Kommentar til Karnovs Lovsamling.
 • Rønne, A 2011, L 541/2011 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, kommenteret til Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte 7/2011.
 • Rønne, A 2011, Undergrundsloven LBKG 889/2007, Kommentar til Karnovs Lovsamling.
 • Rønne, A 2011, The Interface between Energy, Environment and Competition Rules of the European Union, Fédération Internationale de Droit Européen (FIDE): Danish National Rapporteur (12 pp.)
 • Rønne, A, Olsen, BE & Tegner, H 2011, Country report: Denmark 2011, IUCN Academy of Environmental Law, e-journal; Issue 2012 (1 p.)
 • Rønne, A 2011, Kampen om det sorte guld i Nordsøen, Kronik Information 26/11

Til toppen Steen Rønsholdt

 • Rønsholdt, S 2013, ’ Den almindelige lighedsgrundsætning i dansk og EU-retligt perspektiv ’, i KH Søvig, S Eskeland Schütz & Ø Rasmussen (red), Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, Bergen, s. 557-572.
 • Rønsholdt, S og Teheri Abkenar, A 2013, ’ Om den almindelige lighedsgrundsætning i dansk ret og EU-ret ’, Juristen vol 1/2013, s. 12-23.
 • Rønsholdt, S 2012, Om gældende forvaltningsret og forholdet imellem højesterets- og ombudsmandspraksis, Juristen, s. 91-102.
 • Rønsholdt, S 2012, Forvaltningsloven og god forvaltningsskik. J-C Bülow, J Møller, J Olsen & S Rønsholdt (red), i: Forvaltningsloven 25 år: Forvaltningsloven og god forvaltningsskik. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 283-296.
 • Rønsholdt, S 2012, God forvaltningsskik i EU-retligt perspektiv. T Baumbach & P Blume (red), i: Retskildernes kamp  - Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 295-315.
 • Rønsholdt, S, Bülow, J-C, Møller, J & Olsen, J (red.) 2012: Forvaltningsloven 25 år. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, 330 sider.
 • Rønsholdt, S 2011, Fra forvaltningsrettens fødekæde, Per Andersen m.fl. (eds.), i: Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture, Djøf Publishing 2011, p. 801-814.
 • Rønsholdt, S 2010, Intern politisk forvaltning versus offentlighed – med it-teknologisk perspektiv .  Carsten Henrichsen m.fl. (red.), i: Ret, Informatik og Samfund - Festskrift til Peter Blume , Djøf Forlag 2010, s. 547-562.
 • Rønsholdt, S 2010, Forvaltningsret. Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 3. udg., Thomson Reuters 2010, 568 sider.
 • Rønsholdt, S 2010, Om usaglig forvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar, Retfærd 2010, vol. 33, nr. 1/128, s. 25-40.
 • Rønsholdt, S, Henrichsen, CM & Rytter, JE (red.) 2010, Ret, informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume, Djøf Forlag, København, 606 sider.

Til toppen Annalisa Savaresi

 • Savaresi, A 2010, Modtaget pris fra IUCN Academy of Environmental Law for Best Graduate Student Paper, sept. 2010.

Til toppen Henrik Stevnsborg

Til toppenSophia Tarrow

 • Tarrow, CS 2012, Lempede krav – høje standarder: at forvalte offentlig orden med risici. T Baumbach & P Blume (red), i: Retskildernes kamp – Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. Djøf Forlag, København, s. 337-360.
 • Tarrow, CS 2011, Over stok og sten - om autorisation af politiets magtmidler, Per Andersen m.fl. (eds.), i: Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture, Djøf Publishing 2011, p. 843-854.
 • Tarrow, CS & Lauta, K 2011, Ingen ild uden røg - politi og beredskab i katastrofesituationer, Juristen 2011, p. 182-189.

Steen Treumer

Til toppen Trine Vendius

 • Vendius, T 2013, ' Europol ', Politihistorisk Selskabs Årsskrift 2012, s. 34-61.

Vibeke Til toppen Vindeløv

 • Vindeløv, V 2013, Konfliktmægling. En refleksiv model, 3. rev. udg., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København. 496 sider.
 • Vindeløv, V 2013, ' Konflikter og Frihed i praksis ', i Fader Paul, Pål Repstad (red), Portal s 78-86.
 • Vindeløv, V 2012, Reflexive Mediation. With a Sustainable Perspective. Djøf Publishing, 383 sider.
 • Vindeløv, V 2011, Konflikter og frihed i praksis, Pål Repstad (red.), i: Antologien Fader Paul, Portal Forlag, Kristiansand 2011, p. 78-86.

Til toppen Upublicerede ph.d.-afhandlinger

 • Annalisa Savaresi, An international framework for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries. 281 sider + bibliografi 36 sider.
 • Ida Helene Asmussen: Fra retsstat til omsorgsstat. Om syndsforladelse i konfliktråd. 269 sider.
 • Weil, D 2010, Toldret og retssikkerhed - EU-rettens påvirkning af toldretlige afgørelser i Danmark , Phd-afhandling indleveret til bedømmelse ved JurFak, 2010 (201 sider, utrykt).