Ansatte tilknyttet Centre for Comparative and European Constitutional Studies – University of Copenhagen

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Dansk > Ansatte

Vibeke Huge Rehfeld

Vibeke Huge Rehfeld

Ph.d.-studerende

 • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

Studiestræde 6, 1455 København K, Bispetorv Annekset, Lokale Bisp. 1-3-317

1455 København K

Telefon: +45 35 32 33 40

  Primære forskningsområder

  Vibeke Huge Rehfeld interesserer sig bredt for folkeret, herunder særligt:

  • Menneskerettigheder
  • Humanitær folkeret
  • Børns rettigheder i væbnet konflikt
  • Børns rettigheder generelt

   

  Beskrivelse af ph.d.-projekt

  Arbejdstitel på afhandling: "Children in War. The Legal Obligations of Deployed Armed Forces to Protect Children in Contemporary Situations of Armed Conflict."

   

  Det er med dette ph.d.-projekt formålet på baggrund af en juridisk analyse af børns rettigheder i væbnet konflikt at udrede det nærmere indhold af og samspil mellem de folkeretlige forpligtelser - herunder inden for den humanitære folkeret og på menneskerettighedsområdet - der påhviler udsendte styrker til at beskytte børn i konfliktsituationer. Projektet har på den baggrund endvidere til formål at identificere de centrale udfordringer, som den juridiske analyse identificerer, samt opstille løsningsforslag hertil.

   

  Der er i de seneste årtier sket en markant stigning i det internationale samfunds militære engagement i væbnede konflikter over hele verden. Der deltager således i dag flere internationale militære styrker i flere konfliktsituationer end nogen sinde før. Samtidig har en række af de internationale operationer ændret karakter fra at være fredsbevarende til at være fredsskabende. Ofte i situationer, hvor de udenlandske militære styrker bliver indsat i lande, hvor den grundlæggende infrastruktur er brudt sammen, og hvor de udenlandske styrker derfor skal træde i de nationale myndigheders sted og løse opgaver, som ikke normalt udføres af militæret (eksempler herpå er bl.a. de internationale militære operationer i Afghanistan, Irak og det tidligere Jugoslavien). Dette medfører en række juridiske udfordringer for de lande, der bidrager med soldater til disse operationer, herunder Danmark. Da de faktuelle omstændigheder i de aktuelle konfliktsituationer ikke nemt passer til de eksisterende juridiske regelsæt, kan det give anledning til juridiske og faktiske uklarheder, der risikerer at føre til en svækket beskyttelse af udsatte grupper. En særligt udsat gruppe i væbnede konflikter er børn.

   

  Børn er derfor af det internationale samfund blevet tillagt ret til særlig beskyttelse, og der eksisterer i dag en relativt omfattende juridisk regulering vedrørende beskyttelse af børns rettigheder. Det er imidlertid fortsat en central juridisk udfordring, at der særligt i internationale og internationaliserede konfliktsituationer mangler en afklaring af, i hvilket omfang og hvorledes disse rettigheder finder anvendelse. Den manglende afklaring har betydelige praktiske implikationer ikke blot for den stat, der har primær jurisdiktion over børn i det konfliktramte territorium, men også for andre aktører, der opererer på territoriet fx i forbindelse med en international militær operation.

   

  Spørgsmålet om, hvornår, hvordan og under hvilke betingelser de forskellige juridiske regimer finder anvendelse i forhold til den retlige beskyttelse af børn i væbnede konflikter er i dag ikke længere af fortrinsvis teoretisk karakter, men er også et praktisk relevant spørgsmål. For det første har spørgsmålet fået presserende aktualitet på grund af det stigende antal moderne konflikter, der juridisk set foregår i en "gråzone", idet det er uklart, hvorvidt situationen er reguleret af den humanitære folkeret og/eller menneskerettighederne eller andre juridiske regler/normer. Dette gælder ikke mindst i forholdet mellem involverede troppebidragsydende lande og de udsatte civile, hvor den juridiske uklarhed kan skabe tvivl om beskyttelsesniveauet og respekten herfor. For det andet sender stadigt flere lande væbnede styrker ud til konflikt- og krisesituationer rundt om i verden - enten under et mandat fra FN's Sikkerhedsråd eller som egentlige FN fredsbevarende og/eller fredsskabende styrker. Disse styrker kommer ofte i direkte berøring med børn fx i form af børnesoldater, børn som flygtninge og internt fordrevne mv. og kan have vanskeligt ved at agere i overensstemmelse med de folkeretlige forpligtelser, der påhviler dem til beskyttelse af disse børn, da det ikke er nærmere afklaret, præcis hvilke forpligtelser der påhviler de internationale styrker i de enkelte operationer. For det tredje udgør den øgede anvendelse af paramilitære styrker og militsstyrker en yderligere risiko for civilbefolkningen, fordi sådanne styrker oftest ikke har tilstrækkelig viden om og/eller agerer i overensstemmelse med de folkeretlige juridiske forpligtelser vedrørende beskyttelsen af børn.

   

  Der er stigende international bevågenhed omkring problemstillingen. I de senere år er der sket en betydelig intensivering i FN' Sikkerhedsråds beskæftigelse med emnet bl.a. i form af vedtagelsen af flere tematiske resolutioner om børn i væbnede konflikter. Endvidere er der under Sikkerhedsrådet blevet nedsat en særlig arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med børns vilkår i en række aktuelle konfliktsituationer. Sikkerhedsrådets behandling af problemstillingen går ud over rene konfliktsituationer og kompliceres i høj grad af den eksisterende usikkerhed om, præcis hvilke rettigheder de udsatte børn har i disse situationer. For FN - som for en række af FN's medlemsstater - er problemstillingen ikke mindst aktuel i forbindelse med deltagelse i internationale militære operationer, hvor de helt særlige beskyttelseshensyn, der gør sig gældende for børn, forekommer særligt relevante - også selv om nogle børn deltager aktivt i de væbnede operationer som fx børnesoldater i lokale militser m.v.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Vibeke Huge Rehfeld underviser i følgende fag på kandidatuddannelsen:

  • Rights of the Child in International Law

  ID: 16420724

  22112